Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 4, bladzijde 12-13  Zie volgende pagina »

Van groote wilde Ossentonghe.   Cap. iiii.

1  

Echium vulgare - Slangenkruid

 

Tfatsoen

Echium vulgare - slangenkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Echion, Alcibiacum, Serpentaria, groote wilde Ossentonghe (Slanghen cruyt) 

  • 1644 Vlaams: Ossentonghe (Wilde), Slanghencruydt, Slanghenhooft
  • 1616 Latijn: Echium [631]
  • 1554/1557: Alcibiacum, Echium, Herbe aux serpents, Herbe aux viperes, Ossentonghe (groote wilde), Serpentaria, Viperina

Overzicht Echium vulgare op deze site

Alle foto's van Echium vulgare op internet

Echium vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Echium vulgare in Plantago PlantIndex

[12]   Echion heeft langhe rouwe en hayrachtighe bladeren/ der bladeren van anderen Ossentonghen seer ghelijck/ maer minder dan der ierster Ossentonghen bladeren. Sijn stelen zijn rouw en hebben seer veel aenwassende cleyne corte steelkes/ daer aen over beyde zijden veel cleyne/ smalle/ swertgruene scerpe bladerkens (die ten eynde vanden stelen seer cleyn zijn) ghelijck veerkens uutghespreyet wassen/ tusschen den welcken die bloemkens voortcomen die van coluere ierst licht peersch zijn/ ende als zy open ghegaen zijn hemelblauw worden/ ende van fatsoen lanchachtich/ hol/ met vier oft vijf peersche draykens daer in wassende/ den bloemen van den anderen Ossentonghen niet ghelijck dan alleen van coluere. Als die bloemen afghevallen ende gheresen zijn/ zoo vindtmen tsaet dat swert en cleyn es/ van fatsoene eenen slanghen hoofdeken ghelijck. Die wortel es recht ende lanckachtich/ van buyten root.

Plaetse

Dese wilde Ossentonghe wast in goede vette coren velden ende by den weghen/ ende andere goet lant ontrent Bruesssel/ Loven/ ende tot meer andere plaetsen.

Tijt

Dit cruyt bloeyt schier alle den soomer duer/ ghelijck die andere Ossentonghen/ ende levert te wijle zijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx ghenaempt Echion en Alcibiadion. In Latijn

 

[13]   Alcibiacum/ van Apuleius Theriorizon Echidnion in Griecx Viperma en Serpentaria in Latijn/ dat es in onse tale Slanghen cruyt/ hoe wel dattet alzoo niet ghenaempt en wordt/ maer groote wilde Ossentonghe gheheeten/ om dattet den anderen Ossentonghen van bladeren ghelijck es. Inder Apoteken eest onbekent.

Oirsaecke zijns naems

Dit cruyt heeft zijnen naem Alcibium en Alcibiadion/ naer den vromen Alcibius/ die alder ierst bate ende boete aen dit cruyt teghen die beten van den slanghen ghevonden heeft/ want als die oude Nicander schrijft: doen Alcibius slapende/ van een slanghe ghesteken was/ ontwakende ende dit cruyt vindende/ heeft het tselve in den mont ghenomen ende gheknaut/ ende tsap duer ghenomen/ ende het gheknaude cruyt op die wonde gheleyt/ waer duer hy tot ghesontheyt ghecomen es. Die andere naemen Echion/ Echidnion/ Viperma etc. die alzoo veel luyden als Slanghen cruyt/ die hevet ghecreghen om dattet teghen den beet van den slanghen seer sonderlinghe es/ ende dat zijn saet eenen slanghen hoofdeken ghelijck es.

Natuere

Dit cruyt es vander complexien van die andere Ossentonghen maer wat warmer/ en subtijlder.

Cracht en werckinghe

A   Die wortel van desen cruyde in wijn ghesoden ende ghedroncken/ coemt niet alleen te hulpen die van Slanghen ghesteken zijn/ maer oock bewaert ende bescermt den mensch dat hy van dien niet ghebeten en wordt/ alsmense te voren in deser manieren ghebruyckt. Dijsghelijcks cracht ende werckinghe hebben oock die bladeren/ ende dat saet.

B   Dit cruyt versaecht oock die pijne ende weedom der lendenen.

C   Item met wijn oft andersins inghenomen/ doet den vrouwen veel melcks crijghen.

 

^Naar het begin van deze pagina