Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 6, bladzijde 15-16  Zie volgende pagina »

Van Bernagie.   Cap. vi.

1  

Borago officinalis - Bernagie, Komkommerkruid

Tfatsoen

Borago officinalis - Bernagie, Komkommerkruid

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Buglossum verum, Lingua bubula, Libanium, Lingua bovis (Borago), Bernagie (Bornagie, Ossentonghe, Coetonghe)

  • 1644 Vlaams: Bernagie
  • 1616 Latijn: Borago [627]
  • 1554/1557: Bernagie, Borago, Bornagie, Bourrache, Buglossum verum, Burretsch, Coetonghe, Langue de beuf, Langue de vache, Libanium, Lingua bovis, Lingua bubula

Overzicht Borago officinalis op deze site

Alle foto's van Borago officinalis op internet

Borago officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Borago officinalis in Plantago PlantIndex

Bernagie heeft rouwe stekende breede swertgruene bladeren/ die huer ter aerden buyghen. Van fatsoene een Coetonghe ghelijck/ haer stelen zijn rouw/ onderhalven voet hooghe/ en deylen hen in dopperste in veel tacxkens/ die draghen schoone liefelijcke gheste(r)nte bloemen/ gants hemelblauw van coluere/ en sommighe oock sneuwit/ ende als die afvallen/ zoo wassender swerte corenkens naer/ somtijts twee oft drije neffens een ghelijck aen die Buglossen/ maer minder en swerter.

Plaetse

Bernagie wast al omme in die hoven/ ende wordt oock in sandachtighe effene velden ghevonden.

Tijt

Bernagie beghint in Braeckmaent te bloeyene/ ende bloeyt voort alle den zoomer duere.

Naem

Dit cruyt wordt van den ouders in Griecx gheheeten Buglosson/ ende in Latijn

 

[16]   Lingua bubula, Libanium oft Lingua bovis/ dat es in onse tale Ossentonghe oft Coetonghe. En van Plinius Euphrosynon om dattet vrolicheyt maeckt. Inder Apoteken zoo heetet Borago/ ende daer naer in onser talen Bernagie oft Boragie/ in Hoochduytsch Burretsch/ in Franchois Bourrouche ou Bourrache.

Natuere

Bernagie es werm en vochtich van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Van desen cruyde/ en van zijnen bloemen schrijftmen/ dat zy in wijn gheleyt/ ende daer af ghedroncken/ den mensche vrolijck ende blijde maecken/ ende alle droefheyt/ swaermoedicheyt/ ende melancholie verdrijven.

B   Bernagie met huenich water ghesoden/ es seer goet voor die rouwicheyt van der keelen.

C   Vander Bernagien schrijft Dioscorides datmen seyt/ dat die drije steelkens oft tacxkens draecht met wortel ende saet in wijn ghesoden ende ghedroncken goet es teghen die derde cortsen/ ende die vier tacxkens heeft teghen die vierde cortse in der selver manieren ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina