Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 7, bladzijde 16-17  Zie volgende pagina »

Van Anthyllis.   Cap. vii.

1  

Anthyllis vulneraria - Wondklaver

Tfatsoen

Anthyllis vulneraria - Wondklaver

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Anthyllis prior, Anthyllon, Anthyllion, Anthycellon, Glaudiola (Anthyllis)

  • 1644 Vlaams: Anthyllis met Linsebladeren (Eerste)
  • 1616 Latijn: Anthyllis Lenti similis [552]
  • 1554/1557: Anthycellon, Anthyllion, Anthyllis (grande), Anthyllis prior, Anthyllon, Glaudiola

Overzicht Anthyllis vulneraria op deze site

Alle foto's van Anthyllis vulneraria op internet

Anthyllis vulneraria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anthyllis vulneraria in Plantago PlantIndex

 

[17]   Annthyllis es van stelen ende bladeren den Linsen niet seer onghelijck/ maer es witter/ saechter en minder/ zijnen steel wast ontrent eenen voet hooghe/ die wit en saecht es/ ende daer aen wassen uutghespreyde witte saechte bladerkens/ ghelijck den bladerkens van Linsen oft van Crock/ maer minder en dicker. Die bloemen wassen veel by een ghedronghen boven aen den steel/ ende zijn van coluere geel oft bleeck/ ende als die vergaen/ zoo volghen daer langhe hauwkens naer/ ende daer in leet dat saet. Die wortel es dun en houtachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast in soute sandtachighe gronden/ op die hoochden by der zee/ ghelijck in Zeelant op die duynen daert veele ghevonden wordt.

Tijt

Het bloeyt in Braeckmaent/ ende in Hoymaent wordt zijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx van Dioscorides Anthyllis gheheeten/ ende es dat ierste van den tween daer hy af gheschreven heeft/ ende daer om hebben wy tselve Anthyllis prior ghenaempt/ tot ondersceet van dat ander cleyn Anthyllis dat wy noch niet ghesien en hebben. Plinius nuempt dit cruyt in Latijn Anthyllon, Anthyllion en Anthycellon. In der Apoteken eest onbekent. Sommighe cruyt liefhebbers heetent Glaudiola/ welcken naem van den naem Glaux ghecomen es/ daer zy dit cruyt voor houden/ hoe wel nochtans dattet dat oprecht Glaux niet en es/ als in den volghende cappittelen blijcken sal/ daer wy dat rechtvaerdich Glaux beschrijven en bewijsen sullen.

Nature

Anthyllis es drooch van natueren/ en heylsaem.

Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt/ een loot swaer ghedroncken es seer goet voor die couwpisse ende voor die droppelpisse/ ende teghen pijne en weedom der lendenen.

B   Met melck ende olie van roosen ghemenghelt en op den buyck gheleyt/ eest goet voor die moedere als zy met couwe vochticheyt verladen es.

C   Anthyllis es oock goet voor die wonden daer op gheleyt oft in die salven oft olie ghemenghelt.

 

^Naar het begin van deze pagina