Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 10, bladzijde 23-24  Zie volgende pagina »

Van Mater.   Cap. x.

Tanacetum parthenium - Moederkruid

Tanacetum parthenium - Moederkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Parthenium, Mater, Amaracus (Matricaria), Mater (Modercruyt)
  • 1644 Vlaams: Mater, Moedercruydt
  • 1616 Latijn: Matricaria [35]
  • 1554/1557: Amaracus, Amarella, Espargoutte, Mater, Matricaire, Matricaria, Meidtblumen, Moedercruyt, Mutterkraut, Parthenium

Overzicht Tanacetum parthenium op deze site

Alle foto's van Tanacetum parthenium op internet

Tanacetum parthenium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum parthenium in Plantago PlantIndex

 

Tfatsoen

Mater heeft veele teere seer ghesneden aschvervwighe bladeren/ den iersten ende onderste bladeren van Coriander van fatsoene ende coluere ghelijck. Sijn stelen wassen twee oft drije voeten hooch/ ende daer op wassen veel bloemkens in middel geel en rontsomme wit/ een Camille bloeme ghelijckende/ seer sterck van ruecke en bitter van smaecke/ die als zy vergaen/ worden vol saets ghelijck die Camille bloemen. Sijn wortel es houtachtich met veel aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Mater wast gheerne in drooghe plaetsen by oude mueren/ en dijer ghelijcken rouwe plaetsen.

Tijt

Mater bloeyt in Hoymaent en Ooghstmaent/ ende schier alle den zoomer duer.

Naem

Mater heet in Griecx Parthenion ende Amaracos van Galenus en Paulus. In Latijn Parthemum en Amaracus. In der Apoteken en in Serapione Cap. 253. Matricaria. In Hoochduytsch Mutterkraut en Merdtblumen/ In onser talen Mater en Modercruyt/ In Franchois Matricane et Marone.

Natuere

Dit cruyt es werm in den derden graet/ ende tot in den tweeden drooghe.

Cracht en werckinghe

A   Mater ghedroocht ende ghepoedert ende daer af een half loot swaer met huenich oft andersins inghenomen/ iaecht af duer den camerganck die swerte galle ende die fluymen ende daer om eest seer goet den ghenen die draeyinghe oft swijmeringhen in huer hooft hebben/ die cort van adem zijn/ ende die melancholieus en sonder redene truerich en swaermoedich zijn.

B   Dit cruyt sonder die bloemen in water ghesoden ende ghedroncken/ es goet den ghenen die den steen hebben. Mater es oock seer goet teghen die opstijginghe vander moederen met wijn oft edick gheroost en op die navel herte oft zijde gheleyt.

C   Item in water ghesoden es goet om daer inne te baden ende te sitten den vrouwen die huer moeder verherdt/ verladen/ oft ghezwollen es.

E   Mater oock met den bloemen gruen ghestooten/ es goet teghen dwilt vier/ ende andere hittich gheswel/ daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina