Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 16, bladzijde 31-32  Zie volgende pagina »

Van Eerenprijs.   Cap. xvi.

1  
Veronica officinalis
2  

Veronica serpyllifolia - Tijmereprijs

Tgheslacht

Eerenprijs es tweederleye van gheslacht/ dat eene es dat oprecht Eerenprijs datmen Eerenprijs manneken heet. Dat ander een cruydeken den Eerenprijs seer ghelijckende/ dat men Eerenprijs wijfken nuempt.

Tfatsoen

Veronica officinalis - Mannetjesereprijs

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Veronica mas, Betonica, Betonica Pauli, (oprecht) Eerenprijs (Eerenprijs manneken)

  • 1644 Vlaams: Eerenprijs Manneken (Kruipende)
  • 1616 Latijn: Verononica mas serpens [40]
  • 1554/1557: Betonica, Betonica Pauli, Eerenprijs manneken, Erenbreisz mennlin, Grundheyl, Veronica mas, Veronique masle

Overzicht Veronica officinalis op deze site

Alle foto's van Veronica officinalis op internet

Veronica officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica officinalis in Plantago PlantIndex

 

[32]   1   Eerenprijs manneken es een cleyn cruyt lancx der aerden cruypende/ met dunne rootachtighe hayrighe steelkens/ daer aen wassen lanckachtighe donckergruene een luttel hayrachtighe rontsomme ghekerfte bladerkens. Sijn bloemkens wassen boven aen die steelkens en zijn cleyn/ van coluere licht blauw met purpur ghemenght/ nae die welcke cleyn breedachtighe teskens wassen/ daer dat saet in leyt. Die wortel es dun met veele veeselinghen.

Veronica serpyllifolia - Tijmereprijs

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Veronica foemina, Eerenprijs wijfken

  • 1644 Vlaams: Eerenprijs Manneken (Velt-)
  • 1616 Latijn: Veronica pratensis [41]

Overzicht Veronica serpyllifolia op deze site

Alle foto's van Veronica serpyllifolia op internet

Veronica serpyllifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica serpyllifolia in Plantago PlantIndex

Eerenprijs wijfken es van bladeren/ stelen/ en wasse den anderen ghelijck/ maer zijn bladeren zijn gruender/ niet hayrachtigh/ noch niet ghekerft. Sijn bloemkens zijn den anderen ghelijck/ en vergaen oock in breede teskens daer dat saet in leyt.

Plaetse

1   Eerenprijs manneken wast op rouwe sandtachighe plaetsen/ op canten van den velden/ en van den bosschen.

Eerenprijs wijfken wast in vochte plaetsen in beemden ende broecken.

Tijt

Beyde dese cruyden bloeyen in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dat ierste Eerenprijs/ wordt van Paulus Aegineta Lib. 7. in Griecx Bettonice gheheeten/ dat es in Latijn Betonica, ende daer naer van D. Guilliam Torner/ ende van ons Betonica Pauli: Die ghemeyne cruyt liefhebbers nuemse in Latijn Veronica, In Hoochduytsch Erenbreisz mennlijn en Grundheyl/ In Neederduytsch Eerenprijs manneken.

Dat tweede wordt geheeten Veronica femina ende Eerenprijs wijfken/ en Erenbreisz weiblin.

Natuere

Eerenprijs es drooghe van natueren ende wat werm.

Cracht en werckinghe

A   Eerenprijs es seer goet ghebruyckt tot die verstoptheyt ende weedom der nieren (als Paulus schrijft).

B   Eerenprijs in water ghesoden ende dat ghedroncken/ heylt alle oude en versche wonden/ ende suyveret tbloet van alle quade corruptien ende vuyle verbrande vochticheden/ ende midts dijen es seer goet ghedroncken die scorft zijn/ die eenighe quade ruydicheyt/cleyn poxkens oft maseren hebben.

C   Water van Eerenprijs ghedestilleert met wijn ende menichmael overghehaelt tot dattet rootachtigh worde/ es seer ghepresen tot die oude hoesten/ uutdroginghen ende ghequetstheyt vander longhene/ want men schrijft van hen datter alle ulceratien/ sweeringhen ende quetsuren der longhene kan heylen.

2
D
   Dat Eerenprijs wijfken es van ghelijcke natueren/ maer dat manneken es in alder manieren beeter en bequaemer.

 

^Naar het begin van deze pagina