Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 18, bladzijde 34-35  Zie volgende pagina »

Van Cypres.   Cap. xviii.

1  

Santolina chamaecyparissus - Cipressenkruid, Heiligenbloem

Tgheslacht

Cypres wordt hier te lande tweederleye in die hoven ghevonden van fatsoene seer ghelijck.

Tfatsoen

Santolina chamaecyparissus - Cipressenkruid, Heiligenbloem

Zie alle foto's van Biolib Stueber

Chamaecyparissus, ierste Cypres (ghemeyne Cypres)

  • 1644 Vlaams: Cyprescruydt (Ander)
  • 1616 Latijn: Santolina altera
  • 1554/1557: Chamaecyparissus, Cypres (= Cypres cruyt), Cypres de iardin, Santolina

Overzicht Santolina chamaecyparissus op deze site

Alle foto's van Santolina chamaecyparissus op internet

Santolina chamaecyparissus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Santolina chamaecyparissus in Plantago PlantIndex

 

[35]   1   Dat ierste ende dat ghemeynste Cypres es een houtachtich struycxken/ met recht opwassende tacxkens/ daer aen wassen cleyn ronde lanckachtighe ghesneden bladerkens/ op die soppen van de steelen/ wassen schoon gout geele bloemen/ van fatsoene den Reijn vaer bloemen ghelijck/ maer veel neerder. Sijn wortel es houtachtich met veel aenhanghende veeselinghen.

(?)

Chamaecyparissus alter, tweede Cypres Santolina pinnata

2   Dat tweede Cypres es den voorschreven van stelen/ bladeren/ bloemen/ ende fatsoene seer ghelijck: dan die stelen van den bladerkens zijn dunder en met langher bladerkens beset/ ende die bloemen zijn bleecker ende minder/ ende het cruyt en es niet zoo sterck van ruecke/ maer sueter ende lieffelijcker.

Plaetse

Dese cruyden en wassen hier te lande niet dan in die hoven daer zy gheplant worden.

Tijt

Sy bloeyen beyde in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

1   Dit cruyt wordt van Plinio in Griecx ende in Latijn Chamaecyparissus gheheeten/ ende daer naer in Duytsch ende Franchois Cypres. In der Apoteken eest onbekent.

2   Dat ander cruyt es sonder twijffel oock een Chamaecyparissus/ ende gheen Cedrus/ als sommighe dit heeten te wesene.

Natuere

Cypres es warmachtich/ ende seer drooghende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Plinius schrijft dat Cypres met wijn ghedroncken seer goet es teghen slanghen scorpioenen ende alderhande fenijn.

 

^Naar het begin van deze pagina