Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 20, bladzijde 39-40  Zie volgende pagina »

Van Vincoorde.   Cap. xx.

Tfatsoen

Vincoorde heeft veele teere knoppachtighe steelkens/ daer mede dattet op der aerden vliddert ende hier en daer cruypt/ daer aen wassen cleyn bladerkens/ meerder dan Bucxboom bladeren/ den Lauwer bladeren van coluere en fatsoene niet seer onghelijck maer veel mindere. Die bloemen zijn meest purpur blauw/ ende oock som wit maer selden/ elck in vijf bladerkens ghesneden/ der ghemeyne groote Ossentonghe bloemen wat ghelijck/ maer meerder ende liefelijcker/ nochtans oock sonder rueck. Die wortel es veeselachtich en geel.

Plaetse

Vincoorde wast gheerne in donckere vochtachtighe plaetsen/ aen canten van bosschen ende onder haghen en hegghen.

Tijt

Het bloeyt meest in Meerte en Aprill/ maer allen het iaer duer blijvet gruen.

Naem

In Griecx ende in Latijn wordt die cruyt Clematis daphnoides gheheeten/ ende van Plinius ter eender plaetsen Clematis Aegiptia/ ende ter andere/ Chamedaphne. In der Apoteken zoo heetet Pervinca en Vincapervinca. In Hoochduytsch y(n)grun en Singrun. In onser talen Vincoorde/ Ingroen ende Maechden palm. In Franchois du Lisseron.

Natuere

Vincoorde es drooghende en tsamen treckende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt in wijn ghesoden ende ghedroncken stopt den loop des buycx/ ende gheneest dat roode Melizoen. Tstelpt oock die overvloedighe natuerlijcke cranckheyt der vrouwen/ dat bloet spouwen/ ende alderhande bloet ganck.

 

 

[40]   B   Dit cruyt met melck en olie van Roosen ghemenght ende daer af een Pessus ghemaeckt ende in die moeder ghedaen/ do