Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 20, bladzijde 39-40  Zie volgende pagina »

Van Vincoorde.   Cap. xx.

1  

Vinca minor - Kleine maagdenpalm

Tfatsoen

Vinca minor - Kleine maagdenpalm

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Clematis daphnoides, Clematis Aegiptia, Chamedaphne (Pervinca, Vincapervinca),  Vincoorde (Ingroen, Maechden palm)
zie ook editie 1644

  • 1644 Vlaams: Maeghdencruydt (Kleyn), Maeghdenpalm (Kleyne), Vincoorde (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Clematis daphnoides minor
  • 1554/1557: Chamaedaphne, Clematis Aegyptia, Clematis Daphnoides, Ingroen, Maechdenpalm, Pervenche, Pervinca, Venche, Vinca pervinca, Vincoorde, Yngruen

Overzicht Vinca minor op deze site

Alle foto's van Vinca minor op internet

Vinca minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vinca minor in Plantago PlantIndex

Vincoorde heeft veele teere knoppachtighe steelkens/ daer mede dattet op der aerden vliddert ende hier en daer cruypt/ daer aen wassen cleyn bladerkens/ meerder dan Bucxboom bladeren/ den Lauwer bladeren van coluere en fatsoene niet seer onghelijck maer veel mindere. Die bloemen zijn meest purpur blauw/ ende oock som wit maer selden/ elck in vijf bladerkens ghesneden/ der ghemeyne groote Ossentonghe bloemen wat ghelijck/ maer meerder ende liefelijcker/ nochtans oock sonder rueck. Die wortel es veeselachtich en geel.

Plaetse

Vincoorde wast gheerne in donckere vochtachtighe plaetsen/ aen canten van bosschen ende onder haghen en hegghen.

Tijt

Het bloeyt meest in Meerte en Aprill/ maer allen het iaer duer blijvet gruen.

Naem

In Griecx ende in Latijn wordt die cruyt Clematis daphnoides gheheeten/ ende van Plinius ter eender plaetsen Clematis Aegiptia/ ende ter andere/ Chamedaphne. In der Apoteken zoo heetet Pervinca en Vincapervinca. In Hoochduytsch y(n)grun en Singrun. In onser talen Vincoorde/ Ingroen ende Maechden palm. In Franchois du Lisseron.

Natuere

Vincoorde es drooghende en tsamen treckende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt in wijn ghesoden ende ghedroncken stopt den loop des buycx/ ende gheneest dat roode Melizoen. Tstelpt oock die overvloedighe natuerlijcke cranckheyt der vrouwen/ dat bloet spouwen/ ende alderhande bloet ganck.

 

 

[40]   B   Dit cruyt met melck en olie van Roosen ghemenght ende daer af een Pessus ghemaeckt ende in die moeder ghedaen/ doet die pijne ende weedom der moederen ophouden.

C   Vincoorde gheknaut/ gheneest den tantsweer/ ende oock alle quetsuren van fenijnnighen ghedierten daer op gheleyt.

D   Vincoorde ghestooten/ ende in die nuese ghesteken/ doet dat bloeyen uut die nuese ophouden en stelpen.

^Naar het begin van deze pagina