Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 22, bladzijde 41-43  Zie volgende pagina »

Van Conyza.   Cap. xxii.

1  

Inula conyzae - Donderkruid

2  

Pulicaria vulgaris - Klein vlooienkruid

3  

Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes (Rodeloopalant)

 

Tgheslacht

Conyza es tweederleye (als Dioscorides en Theophrastus schrijven) waer af dat eene es dat groot en manneken/ dat andere dat cleyn ende wijfken.

Tfatsoen

Inula - Alant, Pulicaria - Vlooienkruid Conyza, Cunila, Cunilago, Policaria, Pulicaria

 

Inula conyzae - Donderkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Conyza mas, groot Conyza (Conyza manneken)
  • 1644 Vlaams: Conyza (Groote) met breeder bladeren
  • 1616 Latijn: Conyza maior altera [51]
  • 1554/1557: Conyza la grande, Conyza maior, Conyza masle, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Inula conyzae op deze site

Alle foto's van Inula conyzae op internet

Inula conyzae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Inula conyzae in Plantago PlantIndex

[42]   1   Dat groot Conyza heeft ronde witte wollachtighe stelen onderhalf elle hooch wassende/ en lanckachtighe saechte/ wollachtighe oft hayrachtighe bladeren. Sijn bloemen wassen aen dopperste vanden stelen den Chamille bloemen van fatsoene ghelijck/ maer meerder/ ende rontsomme ende binnen in midden bruyn geel van coluere/ die als zy rijp worden in wollachtich saet veranderen en met den winde wech vlieghen.

Pulicaria vulgaris - Klein vlooienkruid

Zie alle foto's van Blaich

Conyza foemina, cleyn Conyza (Conyza wijfken)
  • 1644 Vlaams: Conyza (Alderkleynste), Conyza Wijfken
  • 1616 Latijn: Conyza minima [52]
  • 1554/1557: Conyza femelle, Conyza la petite, Conyza minima, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Pulicaria vulgaris op deze site

Alle foto's van Pulicaria vulgaris op internet

Pulicaria vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pulicaria vulgaris in Plantago PlantIndex

2   Dat cleyn Conyza en wast niet over den spannen oft voet hooch/ ende es den voorschreven ghelijck/ dan alleen minder. Sijn bloemen zijn oock bruyn geel/ maer alleen gelijck dat middelste van den Chamille bloemen oft ghelijck die bloemen van Reijnvaer. Beyde dese cruyden zijn van stercken ruecke/ ende dat groot es swaerder van ruecke/ ende dat cleyne stercker en liefelijcker.

Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes (Rodeloopalant)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Conyza tertia, middelste Conyza
  • 1644 Vlaams: Conyza (Middelgheslacht van), Conyza (Stinckende)
  • 1616 Latijn: Conyza media [52]
  • 1554/1557: Conyza la moyenne, Conyza media, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Pulicaria dysenterica op deze site

Alle foto's van Pulicaria dysenterica op internet

Pulicaria dysenterica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pulicaria dysenterica in Plantago PlantIndex

3   Noch esser een gheslacht van Conyza dat derde ende dmiddelste tusschen die twee andere/ dat minder es dan dat groot/ ende meerder dan tcleyne/ anders den anderen ghelijck/ meer stinckende dan die voorgheschreven.

Plaetse

Dat groot en cleyn Conyza wast in vochtighe grasachtighe neerten/ ende ontrent den watercanten/ dat derde wast op dorre plaetsen.

Tijt

Sy bloeyen in laetste van Hoymaent/ ende in Ooghstmaent.

Naem

Dese cruyden worden in Griecx gheheeten Conyza. In Latijn van Plinius tot

 

[43]   som plaetsen Cunila en Cunilago. Van Theodorus Gaza Policaria en Pulicaria. Inder Apoteken zijn zy onbekent. In Hoochduytsch worden zy van sommighen Durwurtz en Donnerwurtz ghenaempt.

1, 2   Dat groot heet Theophrastus Conyza manneken/ ende dat cleyn Conyza wijfken.

Natuere

Tgroot ende cleyne zijn drooch en warm tot in den derden graet: dat derde es den anderen van natueren ghelijck/ maer niet zoo warm.

Cracht en werckinghe

A   Die bladeren en bloemen van Conyza in wijn ghesoden/ ende ghedroncken/ doen sterckelijck den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt comen/ en iaghen die doode vruchten af.

B   Sy zijn oock goet teghen die couwpisse en droppelpisse/ en teghen die geelsucht/ en teghen die pijne en weedom des buycxs.

C   Dese bladeren ende bloemen met eedick alleen inghenomen/ zijn goet teghen die vallende sieckte.

D   Dwater daer Conyza in ghesoden es/ es goet den vrouwen die weedom in die moedere hebben om daer inne in een sweetcuype te sittene.

E   Die bladeren ghewreven/ zijn goet gheleyt op beten en steken van fenijnnighen ghedierten. Dijsghelijck op wonden en coude ghezwillen.

F   Dit cruyt met olie vermenght ende tlichaem daer mede bestreken doet die coude huyveringhen achter blijven.

G   Conyza waer dat zy gheleyt/ ghestroyet oft ontsteken wordt/ veriaeght alle fenijnnighe ghedierten/ ende doodt die vloyen.

 

^Naar het begin van deze pagina