Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 23, bladzijde 43-44  Zie volgende pagina »

Van Sterrecruyt.   Cap. xxiii.

1  

Aster amellus - Bergaster

 

 

Tfatsoen

Aster amellus - Bergaster

Zie alle foto's van Blaich

Aster atticus, Inguinalis, Sterrecruyt
  • 1644 Vlaams: Sterrecruydt met peersche bloemen
  • 1616 Latijn: Aster Atticus
  • 1554/1557: Aspergoutte menue, Aster Atticus, Estoillée, Flos Amellus, Inguinalis, Megerkraut, Mergerkraut, Scartenkraut, Sternkraut, Sterrecruyt

Overzicht Aster amellus op deze site

Alle foto's van Aster amellus op internet

Aster amellus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aster amellus in Plantago PlantIndex

[44]   Sterrecruyt heeft eenen bruynen hayrachtighen/ houtachtighen steel/ met lanckachtighe dicke hayrachtighe swertgruene bladeren. Op tsop van den steelen wassen drije oft vier schoone bloemen/ van fatsoene den Chamille bloemen ghelijck/ die in dmiddel geel zijn ende rontsome met purpur blauw bladerkens/ ghelijck een sterreken beset ende gheciert zijn/ die ten laetsten in grijs hayre veranderen ende wech vlieghen. Die wortel es veeselachtigh.

Plaetse

Sterrecruyt wast op heuvelen en berghen aen hooghe dijcken/ somtijts in die bosschen ende in sommighe beemden by den Rhijn stroom gheleghen.

Tijt

Het bloeyet het meest in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Aster atticos en Boubonion/ In Latijn Aster atticus, en Inguinalis, In der Apoteken eest onbekent/ In Hoochduytsch Megercraut/ Bruchkraut/ Scarten kraut ende stern kraut/ In Franchois Aspergoutte menue.

Natuere

Sterren cruyt es vercoelende/ den Roosen van natueren volnaer ghelijck.

Cracht en werckinghe

A   Sterrecruyt es seer goet van buyten op die maghe gheleyt/ die verhit ende onsteken es/ ende teghen die clappooren en sweerende clieren in die eeghenisse gruen ghestooten/ ende daer op gheleyt.

B   Tes oock goet tot roodicheyt en hitte der ooghen/ en teghen dat uutgaen van den achterderm.

C   Dat blauw van den bloemkens met water ghedroncken/ helpt die kinderen die met die squinancie en vallende sieckte ghequelt zijn.

E   Men seyt oock dat dit cruyt dat ghezwel in die eeghenisse doet vergaen al eest datmen dat maer daer by ghebonden draecht.

 

^Naar het begin van deze pagina