Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 26, bladzijde 47-44 (is in werkelijkheid 48)  Zie volgende pagina »

Van Ooghentroost.   Cap. xxvi.

1  

Euphrasia stricta - Stijve ogentroost
2  

Odontites vernus subsp. serotinus - Rode ogentroost

 Odontites vernus subsp. vernus - Akkerogentroost

Tfatsoen

Euphrasia stricta - Stijve ogentroost

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Euphrasia, Ophthalmica, Ocularis, Euphrosyne, Ooghentroost
  • 1644 Vlaams: Ooghentroost, Klaerooghe
  • 1616 Latijn: Eufrasia [54]
  • 1554/1557: Augentrost, Euphrase, Euphrasia, Euphrosyne, Ocularis, Ooghentroost, Ophthalmica

Overzicht Euphrasia stricta op deze site

Alle foto's van Euphrasia stricta op internet

Euphrasia stricta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphrasia stricta in Plantago PlantIndex

1   Oghen troost es cleyn neer schoon cruydeken/ niet over een spanne hooch wassende met veele stelkens en tacxkens/ met cleyn swertgruene rontsomme ghekertelde bladerkens/ dick beset. Sijn bloemkes zijn cleyn en wit inwendich met geel en purpur besprenght/ die wortel es cleyn/ dun/ en veeselachtich.

Odontites vernus subsp. serotinus - Rode ogentroost

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

  • Euphrasia altera, ander Ooghentroost 

Overzicht Odontites vernus subsp. serotinus op deze site

Foto's Odontites vernus subsp. serotinus op internet

Odontites vernus subsp. serotinus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Odontites vernus subsp. serotinus in Plantago PlantIndex

of

Odontites vernus subsp. vernus - Akkerogentroost

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Euphrasia altera, ander Ooghentroost 

Overzicht Odontites vernus subsp. vernus op deze site

Foto's Odontites vernus subsp. vernus op internet

Odontites vernus subsp. vernus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Odontites vernus subsp. vernus in Plantago PlantIndex

2   Noch vintmen een ander cruyt dat oock Ooghentroost van sommighen gheheeten wordt/ hoe wel nochtans dattet gheen recht Ooghentroost en es/ ende dit wast eenen voet hooghe oft hoogher/ en heeft ronde steelkens met veel aenwassende zijde tacxkens/ daer aen wassen cleyn smalle lanckachtighe bladerkens/ meest altijt neederwaerts hanghende. Sijn bloemen zijn root van coluere. Die wortel es cleyn ghelijck aen dat andere Ooghentroost. Ende dit hebben wy hier by willen schrijven en verclaren om datmen donderscheet van beyden leeren kennen en mercken zoude/ ende niet deen voor dandere trecken oft ghebruycken zoude/ want dat tweeste Ooghentroost/ en heeft die cracht niet die dat oprecht Ooghentroost heeft.

Plaetse

Ooghentroost wast in dorre beempden/ grassachtighe straten/ en dorre weyden/ daer

 

(44=)[48]   die sonne veel schijnt.

Tijt

Ooghentroost beghint te bloeyen in Ooghstmaent ende het bloeyet tot in Herfstmaent toe/ en in sommighe vroeghe iaren wordet in Hoymaent met bloemen ghevonden/ ende als dit cruyt in zijn bloeme es/ dan salment plucken en drooghen.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn gheheeten Euphrasia, en van sommighen Ophthalmica, en Ocularis, en van som andere Euphrosyne. In Hoochduytsch heetet Augentroost. In Neerduytsch Ooghentroost. In Franchois Euphrase.

Natuere

Ooghentroost es werm en drooghe van natueren tot bycans in den tweeden graet.

Cracht en werckinghe

1
A
  Ooghentroost ghestooten en op die ooghen gheleyt/ oft sap daer af met wijn uutgheperst in die ooghen ghedruypt/ neempt wech ende gheneest die donckerheyt van den ooghen ende maeckt claer ghesichte.

B   Tselve doet oock tpoeder van drie deelen Ooghentroost ghedroocht ende een deel foelien tsamen ghepoedert een leepel vol tsmorghens al drooghe oft met suycker/ oft met witten wijn inghenomen. Ende in dijer manieren ghebruyckt zoo stercket oock die memorie seer/ ende doet sterckelijck onthouwen.

C   Ooghentroost in wijn ghesoden/ en ghedroncken/ es oock goet teghen die geelsucht.

2
D
   Dat ander Ooghentroost en es nerghens toe nut oft bequaem/ ende wordt in die medecijne niet ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina