Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 31, bladzijde 56-58  Zie volgende pagina »

Van Melc cruyt.   Cap. xxxi.

1  

Glaux maritima - Melkkruid

2  

Polygala vulgaris - Gewone vleugeltjesbloem

Tgheslacht

Melckcruyt daer wy hier af schrijven/ es tweederleye/ met naeme ende fatsoene verscheyden. Dat ierste wordt gheheeten Melckcruyt: Dat tweede Cruysbloemkens.

Tfatsoen

Glaux maritima - Melkkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Glaux, Galax, Melckcruyt

  • 1644 Vlaams: Melckcruydt
  • 1616 Latijn: (Glaux)
  • 1554/1557: Glaux, Glax, Herbe au laict, Melckcruyt, Milchkraut

Overzicht Glaux maritima op deze site

Alle foto's van Glaux maritima op internet

Glaux maritima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Glaux maritima in Plantago PlantIndex

1   Dat ierste Melckcruyt heeft cleyn teere steelkens eenen halven voet hooghe/ veele van eender wortelen voortcomende/ daer aen cleyn lanckachtighe bladerkens wassen ghelijck den cleynen ende besonderen bladerkens van den linsen/ ende zijn van beneden witter dan van boven. Die bloemkens comen tusschen die bladeren voort/ van fatsoene den Felieren bloemkens ghelijck/ maer veel mindere/ purpurachtich ende lijfveurwich root van coluere. Die wortel es dun faselachtich ende voortcruypende.

Polygala vulgaris - Gewone vleugeltjesbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Polygala, Cruysbloemkens (Cruysbloeme) [

  • 1644 Vlaams: Cruysbloemkens, Cruysdaghbloemkens
  • 1616 Latijn: Flos ambarualis
  • 1554/1557: Cruysbloeme, Herbe au laict, Polygala

Overzicht Polygala vulgaris op deze site

Alle foto's van Polygala vulgaris op internet

Polygala vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Polygala vulgaris in Plantago PlantIndex

2   Dat ander datmen Cruijsbloemkens nuempt/ es een cleyn cruydeken/ met dunne/ taye houtachtighe steelkens/ ontrent een palme lanck/ op der aerden cruypende/ met smalle cleyne bladerkens/ ghelijck den Linsen oft cleyne Hysope bladerkens becleet/ ende aen die selve dunne steelkens wassen cleyn bloemkens veel by een/ van grootte en fatsoene den Grysecoms bloemen niet seer onghelijck/ van vervwe som bruynpersch/ som hemelblauw/ en som sneewit/ sonder eenighen rueck ende als die afghevallen zijn zoo wassen daer breede teskens/ ghelijck aen Teskens cruyt/ maer mindere/ over beyde zijden met cleyn bladerkens/ ghelijck vlueghelkens bedeckt. Die wortel es dun en houtachtich.

Plaetse

Dat ierste Melckcruyt wast in soute neer waterachtighe plaetsen by die Zee gheleghen/ ende in Zeelant worddet al om veel ghevonden. Die Cruijsbloemkens wassen op dorre heyden/ en ontrent den weghen.

Tijt

Melckcruyt bloeyet in Braeckmaent ende Hoymaent. Cruijsbloemkens bloeyen in Meye/ ontrent den Cruijsdaghen/ ende daer omme worden zy Cruijsbloemkens gheheeten/ als Hieronymus Bock schrijft.

 

Naem

Dierste wordt in Griecx ende Latijn Glaux en Galax gheheeten/ dat in duytsche Milchkraut en Melckcruyt te segghen es.

Dat tweede heet Polygala, dat es veel Melckscruyt/ met welcken naem dattet niet bekent en es/ want in duytsch worddet Cruijsbloeme gheheeten.

Natuere

Beyde dese cruyden zijn werm en vochtich/ als Galenus schrijft.

Cracht en werckinghe

A   Dat ierste Melckcruyt in spijse/ dranck/ oft eenighe pottagie/ oft sop inghenomen/ maeckt overvloedicheyt van soch ende van melck/ ende es seer goet den voesters ghebruyckt die luttel sochs in huer borsten hebben.

B   Dijsghelijck werck doen oock die Cruijsbloemen/ met bladeren ende bloemen inghenomen.

 
   

 

^Naar het begin van deze pagina