Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 32 bladzijde 58-59  Zie volgende pagina »

Van Glascruyt.   Cap. xxxii.

Tfatsoen

Parietaria heeft ronde teere doerschijnende bruynroode stelen/ ende daer aen rouwe breetachtighe bladeren/ den bladeren van Mercuriael schier ghelijck/ maer niet rontsomme ghekerft. Sijn bloemen zijn cleyn en wassen tusschen die bladeren aen die stelen. Tsaet es swert en seer cleyne/ ende leyt in scerpe rouwe huyskens die aen die cleederen blijven hanghen. Die wortel es rootachtich.

 

Plaetse

[59]   Glascruyt wast gheerne by die tuynen/ mueren/ en aen die weghen.

Tijt

Tbloeyet meest in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Helxine en Perdicion. In Latijn Muralium Perdicium en Urceolaris, ende van sommighen Parietaria Muralis en perdicalis. In der Apoteken Paritaria. In Hoochduytsch Tag und nacht/ Sant Peters kraut/ Maur kraut. Hier te lande Paritarie en Glascruyt. In Franchois Parietaire.

Natuere

Paritarie es wat cout en vochtich van natueren/ der middel ende matighe natuere seer ghelijck.

Cracht en werckinghe

A   Glascruyt es goet teghen dwilt vier/ verbrantheyt ende alle hittighe sweeringhen ende ghezwillen/ ghestooten ende daer op gheleyt.

B   Een salve van tsap van dese cruyde met Ceruijsse ghemaeckt/ es seer goet teghen alle heete voorts etende sweringhen/ ende heete brandighe puysten en dijsghelijcken sweeren.

C   Tselve sap met Bocken ruet ghemenghelt/ es goet teghen die pijne van fledercijn/ sonderlinghe in die voeten daer op ghestreken.

D   Dit selve sap met olie van Roosen ghemenght/ versuet die pijne en weedom der ooren/ daer in ghedruypt. Parietarie ghesoden ende ghedroncken/ es goet teghen den ouden hoest/ graveel/ rijsende steen/ en teghen die droppelpisse ende verstoptheyt vander urinen/ ende es teghen die selve ghebreken van der blasen/ niet alleen goet van binnen inghenomen/ maer oock in water ghesoden/ es goet en seer behulpich van buyten/ werm op die blase gheleyt.