Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 34, bladzijde 62-63  Zie volgende pagina »

Van Muysooren.   Cap. xxxiiii.

1  

Myosotis arvensis - Akkervergeet-me-nietje

2  

Myosotis laxa subsp. cespitosa - Zompvergeet-me-nietje

1  

Tfatsoen

Myosotis arvensis - Akkervergeet-me-nietje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Myosota, Auricula muris, Muysoore(n)

  • 1554/1557: Aureille de souris, Auricula muris, Meuszorlin, Muysooren, Myosota, Oreille de souris

Overzicht Myosotis arvensis op deze site

Alle foto's van Myosotis arvensis op internet

Myosotis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myosotis arvensis in Plantago PlantIndex

1   Muysooren es een neer meest lancx die aerde cruypende cruyt/ al om met dun en teer hayrken becleet/ anders den middelen Muer van fatsoene seer ghelijck/ want het heeft veel hayrachtighe stelen van eender wortel voortcomende/ die beneden rootachtich oft bruynroot zijn. Sijn bladerkens zijn lanc/ rouw/ hayrachtich/ den ooren van muysen seer ghelijckende/ hebbende een verheven ribbeken aen die onderste zijde. Die bloemkens zijn blauw oft wit. Die hauwkens zij lanck ghelijck aen het Voghelcruyt. Die wortel heeft veel veselinghen/ die als zy by een vergaert zijn/ wel eenen cleynen vingher dick tsamen zijn.

Myosotis laxa subsp. cespitosa - Zompvergeet-me-nietje
Zie alle foto's van Biopix

Myosota altera, ander Muysoore 

  • (?)
  • 1554/1557: Aureille de souris vulgaire, Auricula muris quibusdam

Overzicht Myosotis laxa subsp. cespitosa op deze site

Alle foto's van Myosotis laxa subsp. cespitosa op internet

Myosotis laxa subsp. cespitosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myosotis laxa subsp. cespitosa in Plantago PlantInde

 

 

2   Noch ester een ander Muysoore die niet en es cruypende/ maer recht op staende/ tusschen andere cruyden wassende/ van stelen en bladeren den andere ghelijck/ maer meerder en van coluere wit/ met dun hayrachtich wolleken becleet/ vet int aentasten/ ghelijck oft zy met huenich bedauwt waere/ lymende aen die vinghers. Die bloemen wassen uut knoppekens ghelijck die andere. Die hauwkens daer tsaet in coempt zijn veel meerder/ den bollekens van Jenette bloemen schier ghelijck/ ende niet open ghelijck die Muysooren bollekens/ maer gheslooten.

 

Plaetse

Muysooren wassen onder die haghen ende aen die canten vanden velden ende by der straten/ ghelijck die Voghelcruyden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Om die ghelijckenisse wille die de bladeren van desen cruyden met die oorkens vanden Muysen hebben/ zoo wordt dit cruyt in Griecx Myosota en in Latijn Auricula muris gheheeten/ dat es in Hoochduytsch Meuszorlin: in Neerduytsch Muysoore. In Franchois Oreille de souris.

Natuere

Muysoore es sonder eenighe hitte verdrooghende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt ghestooten es goet op die uutghebroken apostematien ende sweringhen die in die hoecken van den ooghen comen.

B   Van dese cruyde vindt men oock van de ouden Egiptiens gheschreven/ dat die/ ingaende die Ooghstmaent/ tsmorghens eer hy gesproken hadden/ met dit cruyt bestreken waeren/ dat hy dat iaer gheen leepe oft lekende ooghen hebben en souden.

 

   

 

^Naar het begin van deze pagina