Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 35, bladzijde 63-64  Zie volgende pagina »

Van Guychelheyl.   Cap. xxxv.

1  

Anagallis arvensis subsp. arvensis - Rood guichelheil

2  

Anagallis arvensis subsp. foemina - Blauw guichelheil

1  

Tgheslacht

Guychelheyl es tweederhande/ deene heeft roode bloemkens en es manneken gheheeten/ dander heeft blauw bloemkens en wordt Guychelheyl wijfken ghenaempt ende anders gheene ondersceet en es tusschen huer beyden.

Tfatsoen

Anagallis arvensis subsp. arvensis - Rood guichelheil

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Anagallis arvensis subsp. arvensis - Rood guichelheil

Anagallis mas, Guychelheyl manneken

  • 1644 Vlaams: Guychelheyl Manneken
  • 1616 Latijn: Anagallis mas [32]
  • 1554/1557: Anagallis mas, Corchorus (volgens Plinius), Gauchheyl, Guychelheyl manneken, Mouron masle

Overzicht Anagallis arvensis subsp. arvensis op deze site

Alle foto's van Anagallis arvensis subsp. arvensis op internet

Anagallis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anagallis arvensis in Plantago PlantIndex

Anagallis arvensis subsp. foemina - Blauw guichelheil

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Anagallis arvensis subsp. foemina - Blauw guichelheil
Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Anagallis foemina, Guychelheyl wijfken 

  • 1644 Vlaams: Guychelheyl Wijfken
  • 1616 Latijn: Anagallis femina [32]
  • 1554/1557: Anagallis foemina, Guychelheyl wijfken, Mouron femelle

Overzicht Anagallis arvensis subsp. foemina op deze site

Alle foto's van Anagallis arvensis subsp. foemina op internet

Anagallis arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anagallis arvensis subsp. foemina in Plantago PlantIndex

 

 

[64]   Beyde die Guychelheylen hebben cleyne teere viercantighe steelkens met veel ledekens/ op der aerden uutghespreyt. Huer bladerkens zijn cleyn ghelijck die bladerkens van middel Muer/ maer ronder/ en zijn van boven gruen en van onder met cleyn swerte stipkens besprayet. Die bloemen zijn root van dat manneken/ ende schoon hemelblauw van dat wijfken. Naer dat die bloemen gheresen zijn/ zoo wassen daer cleyne ronde knoopkens/ ende daer in leyt cleyn sadeken.

Plaetse

Guychelheyl wast aen die canten van den coren velden/ in die Moeshoven/ ende by den weghen.

Tijt

Tbloeyet alle den zoomer duer/ maer meest in Ooghstmaent.

Naem

In Griecx ende in Latijn zoo wordt dit cruyt gheheeten Anagallis/ ende als Plinius schrijft van sommighen Corchorus. In Hoochduytsch Gauchheyl/ dat es in onser talen Guychelheyl. In Franchois Moron.

Natuere

Guychelheyl es werm en drooch van natueren sonder eenighe scerpheyt.

Cracht en werckinghe

A   Guychelheyl in wijn ghesoden ende ghedroncken/ es goet teghen die beete van fenijnnighen ghedierten/ ende teghen die verstoptheyt van der leveren/ ende weedom van der nieren.

B   Tsap van Guychelheyl in die nuese ghedaen/ treckt taye fluymachtighe vochtigheden uut den hoofde en opent die nuesgaten/ ende en dijer manieren ghebruyckt/ es zy oock goet teghen den tantsweer/ alsment in die nuese doet van der zijden/ daer die pijne niet es.

C   Guychelheyl es seer goet gheleyt op onsuyvere voorts etende ulceratien/ en hy suyvert ende gheneest die/ hy treckt oock die doornen ende splinters uut/ als hy ghewreven oft ghestooten en daer op gheleyt wordt.

D   Dit cruyt es oock seer goet teghen verhitheyt van den ooghen.

E   Tsap daer af met huenich ghemenght/ es goet teghen duyster en doncker ghesicht/ dicwils in die ooghen gedruypt.

F   Van dese cruyde wordt gheschreven dat Guychelheyl met den blauwen bloemkens/ den eersderm die uut hanght doet in gaen/ ende dat die Guychelheyl met den rooden bloemkens/ contrarie van dijnen doet ende den eersderm doet uut gaen.

 

   

 

^Naar het begin van deze pagina