Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
9-05-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 35, bladzijde 63-64  Zie volgende pagina »

Van Guychelheyl.   Cap. xxxv.

Anagallis arvensis - Rood guichelheil - Guychelheyl manneken

 

zie

   

zie

Kijk eens

Plantengids Bioweb KULAK

op Blaichs homepage

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

 

1  

Tgheslacht

Guychelheyl es tweederhande/ deene heeft roode bloemkens en es manneken gheheeten/ dander heeft blauw bloemkens en wordt Guychelheyl wijfken ghenaempt ende anders gheene ondersceet en es tusschen huer beyden.

Tfatsoen

 

 

 

[64]   Beyde die Guychelheylen hebben cleyne teere viercantighe steelkens met veel ledekens/ op der aerden uutghespreyt. Huer bladerkens zijn cleyn ghelijck die bladerkens van middel Muer/ maer ronder/ en zijn van boven gruen en van onder met cleyn swerte stipkens besprayet. Die bloemen zijn root van dat manneken/ ende schoon hemelblauw van dat wijfken. Naer dat die bloemen gheresen zijn/ zoo wassen daer cleyne ronde knoopkens/ ende daer in leyt cleyn sadeken.

Plaetse

Guychelheyl wast aen die canten van den coren velden/ in die Moeshoven/ ende by den weghen.

Tijt

Tbloeyet alle den zoomer duer/ maer meest in Ooghstmaent.

Naem

In Griecx ende in Latijn zoo wordt dit cruyt gheheeten Anagallis/ ende als Plinius schrijft van sommighen Corchorus. In Hoochduytsch Gauchheyl/ dat es in onser talen Guychelheyl. In Franchois Moron.

Natuere

Guychelheyl es werm en drooch van natueren sonder eenighe scerpheyt.

Cracht en werckinghe

A   Guychelheyl in wijn ghesoden ende ghedroncken/ es goet teghen die beete van fenijnnighen ghedierten/ ende teghen die verstoptheyt van der leveren/ ende weedom van der nieren.

B   Tsap van Guychelheyl in die nuese ghedaen/ treckt taye fluymachtighe vochtigheden uut den hoofde en opent die nuesgaten/ ende en dijer manieren ghebruyckt/ es zy oock goet teghen den tantsweer/ alsment in die nuese doet van der zijden/ daer die pijne niet es.

C   Guychelheyl es seer goet gheleyt op onsuyvere voorts etende ulceratien/ en hy suyvert ende gheneest die/ hy treckt oock die doornen ende splinters uut/ als hy ghewreven oft ghestooten en daer op gheleyt wordt.

D   Dit cruyt es oock seer goet teghen verhitheyt van den ooghen.

E   Tsap daer af met huenich ghemenght/ es goet teghen duyster en doncker ghesicht/ dicwils in die ooghen gedruypt.

F   Van dese cruyde wordt gheschreven dat Guychelheyl met den blauwen bloemkens/ den eersderm die uut hanght doet in gaen/ ende dat die Guychelheyl met den rooden bloemkens/ contrarie van dijnen doet ende den eersderm doet uut gaen.