Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 37, bladzijde 67-68  Zie volgende pagina »

Van Agrimonie.   Cap. xxxvii.

1  
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie

Tfatsoen

Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie

Foto Martin Stevens

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Eupatorium, Hepatorium, Ferraria minor, Concordia, Marmocella (Agrimonia), Agrimonie (Levercruyt)
  • 1644 Vlaams: Agrimonie
  • 1616 Latijn: Agrimonia sive Eupatorium [28]
  • 1554/1557: Agrimonia, Agrimonie, Aigremoine, Bruchwurtz, Concordia, Eupatoire, Eupatorium, Ferraria minor, Hepatorium, Herbe au foye, Levercruyt, Marmorella, Odermenich

Overzicht Agrimonia eupatoria op deze site

Alle foto's van Agrimonia eupatoria op internet

Agrimonia eupatoria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Agrimonia eupatoria in Plantago PlantIndex

Agrimonie heeft langhe aschverwighe hayrachtighe bladeren in veele andere cleyne bladeren verdeylt/ die rontsomme ghekerft zijn/ ende den bladeren van Kempe schier ghelijcken. Sijnen steel es twee voeten oft meer lanck/ rouw/ hayrachtich/ en daer aan wassen veel cleyne geele bloemkens deen boven dandere/ naer de welcke voortcoempt lancachtich rouw saet/ ghelijck cleyne Cliskens nederwaerts hanghende/ die als zy rijp zijn aen die cleederen blijven hanghen/ als zy daer mede gheruert worden. Die wortel es grootachtich/ lanck en swert.

 

Plaetse

[68]   Agrimonie wast op ongheboude plaetsen/ op rouwe en steenachtighe berghen/ aen die tuynen/ en by den weghen/ en in sommighe bosschen.

Tijt

Agrimonie bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent. In Ooghstmaent wordt huer saet rijp ghevonde. In Meye salmen die Agrimonie plucken en drooghen/ dieme in der medecijnen ghebruycken wilt.

Naem

Agrimonie heet in Griecx Eupatorion en Hipatorion. In Latijn Eupatorium en Hepatorium. In der Apoteken Agrimonia van sommighen Ferraria minor/ Concordia/ en Marmocella. In Hoochduytsch Odermenig/ en Bruckwurtz. In Neerduytsch Agrimonie/ ende van sommighen Levercruyt. In Franchois Leupatoire ou Aigrimanie.

Natuere

Agrimonie es subtijl van substantien sonder merckelijcke hitte/ suyverende en wat tsamen treckende.

Cracht en werckinghe

A   Agrimonie ghesoden ende ghedroncken/ opent ende suyvert alle verstoptheyt van der leveren/ ende maeckt die lever sterck/ ende es seer sonderlinghe goet teghen die weeckichheyt van der selver.

B   Agrimonie oock in wijn ghesoden es goet ghedroncken teghen die beeten van die fenijnnighe ghedierten/ ende in water ghesoden stelpt zy dat bloetpissen.

C   Tsaet van Agrimonie met wijn ghedroncken es uutnemende goet teghen dat roode melizoen ende den loop des buycx.

D   Die bladeren van Agrimonie ghestooten en met verckens liese ghemenght/ heylen ende ghenesen die oude ongheneselijcke wonden al werm daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina