Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 52, bladzijde 97-98 (in werkelijkheid 96-97)  Zie volgende pagina »

Van Wildt Vlas.   Cap. lii.

Tfatsoen

[97]   Wildt vlas heeft dunne taye bruynachtighe steelkens/ en daer aen veel by een wassende langhe smalle bladerkens/ den bladeren van vlas seer ghelijck. Die bloemen zijn geel/ voor breet ende gheslooten/ ghelijckende eenen Vorschen muyl/ achter smal en omghecromt/ ghelijck aen die Riddersporen. Tsaet es breet ende swert ende leyt in ronde bollekens/ die naer dat die bloemen gheresen zijn/ wassen.

2   Van desen gheslachte wordt noch een ander ghevonden/ dat niet ghemeyn en es/ dat schoone hemelblauw bloemen draeght/ anders den voorschreven ghelijck/ alleen van stelen ende bladeren minder en teerder.

Plaetse

Dit cruyt wast op ongheboude plaetsen/ by den haghen/ tuynen/ en canten van den velden.

Tijt

Het bloeyet meest in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn ende in Griecx Osyris gheheten. In die Apoteke Linaria/ en van sommighen Pseudolinum en Urinalis. In Hoochduytsch Lijnkraut Flaschkraut  Harnkraut/

 

 

[98]   onser Frauwen Flachsz/ Wildt Flachsz/ Krotten Flachsz. In Neerduytsch wildt Vlas. In Franchois Lin sauluaige.

Natuere

Tes werm ende drooghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Wildt Vlas ghesoden ende ghedroncken/ opent die oude coude verstoptheyt van der lever en milte/ en es seer goet ghedroncken den ghenen/ die die geelsucht sonder cortsen hebben/ ende sonderlinghe als die geelsucht veroudert es.

B   Wildt Vlas doet oock water ende urine maken/ en es een goede medecijne teghen die droppelpisse ende verstoptheyt van der nieren ende der blasen