Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 52, bladzijde 97-98 (in werkelijkheid 96-97)  Zie volgende pagina »

Van Wildt Vlas.   Cap. lii.

1  

Linaria vulgaris - Vlasbekje (Gele leeuwenbek)

Tfatsoen

Linaria vulgaris - Vlasbekje (Gele leeuwenbek)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Osyris (Linaria, Pseudolinum, Urinalis), wildt Vlas
  • 1644 Vlaams: Linaria (Eerste), Vlas (Wildt) met geele bloemen
  • 1616 Latijn: Linaria prima
  • 1554/1557: Flasch (wild), Flaschkraut, Harnkraut, Krottenflasch, Lin sauvage, Linaire, Linaria, Lynkraut, Osyris, Pseudolinum, Unser Frauwen Flasch, Urinalis, Vlas (wildt)

Overzicht Linaria vulgaris op deze site

Alle foto's van Linaria vulgaris op internet

Linaria vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Linaria vulgaris in Plantago PlantIndex

[97]   Wildt vlas heeft dunne taye bruynachtighe steelkens/ en daer aen veel by een wassende langhe smalle bladerkens/ den bladeren van vlas seer ghelijck. Die bloemen zijn geel/ voor breet ende gheslooten/ ghelijckende eenen Vorschen muyl/ achter smal en omghecromt/ ghelijck aen die Riddersporen. Tsaet es breet ende swert ende leyt in ronde bollekens/ die naer dat die bloemen gheresen zijn/ wassen.

2   Van desen gheslachte wordt noch een ander ghevonden/ dat niet ghemeyn en es/ dat schoone hemelblauw bloemen draeght/ anders den voorschreven ghelijck/ alleen van stelen ende bladeren minder en teerder.

Plaetse

Dit cruyt wast op ongheboude plaetsen/ by den haghen/ tuynen/ en canten van den velden.

Tijt

Het bloeyet meest in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn ende in Griecx Osyris gheheten. In die Apoteke Linaria/ en van sommighen Pseudolinum en Urinalis. In Hoochduytsch Lijnkraut Flaschkraut  Harnkraut/

 

 

[98]   onser Frauwen Flachsz/ Wildt Flachsz/ Krotten Flachsz. In Neerduytsch wildt Vlas. In Franchois Lin sauluaige.

Natuere

Tes werm ende drooghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Wildt Vlas ghesoden ende ghedroncken/ opent die oude coude verstoptheyt van der lever en milte/ en es seer goet ghedroncken den ghenen/ die die geelsucht sonder cortsen hebben/ ende sonderlinghe als die geelsucht veroudert es.

B   Wildt Vlas doet oock water ende urine maken/ en es een goede medecijne teghen die droppelpisse ende verstoptheyt van der nieren ende der blasen

^Naar het begin van deze pagina