Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 53, bladzijde 98-99 (in werkelijkheid 97-98)  Zie volgende pagina »

Van Teskens cruyt.   Cap. liii.

1  

Capsella bursa-pastoris - Herderstasje

Tfatsoen

Capsella bursa-pastoris - Herderstasje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Pastoria bursa, Bursa pastoris, Pera pastoris, Teskens cruyt (Borsekens cruyt)
  • 1644 Vlaams: Borsekenscruydt, Teskenscruydt
  • 1616 Latijn: Pastoris bursa [103]
  • 1554/1557: Borsekens, Borsekenscruyt, Bourse de bergers, Bursa pastoris, Deschelkraut, Hirtensechel, Hirtenseckel, Pastoria bursa, Pera pastoris, Sechelkraut, Seckelkraut, Tabouret, Teskens, Teskenscruyt

Overzicht Capsella bursa-pastoris op deze site

Alle foto's van Capsella bursa-pastoris op internet

Capsella bursa-pastoris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Capsella bursa-pastoris in Plantago PlantIndex

Teskens cruyt heeft ronde taye steelkens/ eenen voet hooch/ ende langhe diepe ghesneden bladerkens/ den bladeren van witten Mostaert ghelijck maer mindere. Die bloemkens zijn wit en wassen lancx die steelkens/ ende als zy vergaen/ zoo worden zy cleyne teskens/ oft breede borsekens/ daer in cleyn swert sadeken leyt. Die wortel es lanck/ slecht/ ende wit.

Plaetse

Teskens cruyt wast op die straten by den weghen/ ende op onghebouwde rouwe steenachtighe plaetsen.

 

Tijt

[99]   Tbloeyet meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt en heeft gheenen naem in Griecx noch in Latijn van den ouders hem ghegheven/ maer twordt heden daechs in Latijn gheheeten Pastoria bursa, Pera en bursa Pastoris. In Hoochduytsch heetet Deschelkraut/ Seckelkraut ende Herten seckel/ hier te lande Teskens oft Vorsekens cruyt. In Franchois Bourse de bergier.

Natuere

Teskens cruyt is cout ende droeghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Teskens cruyt in water ghesoden ende ghedroncken/ stelpt den loop des buycx/ dat root melizoen/ tbloet spouwen/ tbloet pissen/ ende die overvloedighe vloet van den vrouwen/ ende alderhande bloetganck/ hoe ende in wat manieren dattet ghebruyckt worde/ ende is daer toe seer crachtich/ alzoo dat sommige scryven/ dattet het bloet stelpt al en worddet maer in die hant ghehouden/ oft over tlichaem ghedraghen.

 

^Naar het begin van deze pagina