Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 53, bladzijde 98-99 (in werkelijkheid 97-98)  Zie volgende pagina »

Van Teskens cruyt.   Cap. liii.

Tfatsoen

Teskens cruyt heeft ronde taye steelkens/ eenen voet hooch/ ende langhe diepe ghesneden bladerkens/ den bladeren van witten Mostaert ghelijck maer mindere. Die bloemkens zijn wit en wassen lancx die steelkens/ ende als zy vergaen/ zoo worden zy cleyne teskens/ oft breede borsekens/ daer in cleyn swert sadeken leyt. Die wortel es lanck/ slecht/ ende wit.

Plaetse

Teskens cruyt wast op die straten by den weghen/ ende op onghebouwde rouwe steenachtighe plaetsen.

 

Tijt

[99]   Tbloeyet meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt en heeft gheenen naem in Griecx noch in Latijn van den ouders hem ghegheven/ maer twordt heden daechs in Latijn gheheeten Pastoria bursa, Pera en bursa Pastoris. In Hoochduytsch heetet Deschelkraut/ Seckelkraut ende Herten seckel/ hier te lande Teskens oft Vorsekens cruyt. In Franchois Bourse de bergier.

Natuere

Teskens cruyt is cout ende droeghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Teskens cruyt in water ghesoden ende ghedroncken/ stelpt den loop des buycx/ dat root melizoen/ tbloet spouwen/ tbloet pissen/ ende die overvloedighe vloet van den vrouwen/ ende alderhande bloetganck/ hoe ende in wat manieren dattet ghebruyckt worde/ ende is daer toe seer crachtich/ alzoo dat sommige scryven/ dattet het bloet stelpt al en worddet maer in die hant ghehouden/ oft over tlichaem ghedraghen.