Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 55, bladzijde 102-103 (in werkelijkheid 101-102)  Zie volgende pagina »

Van Tormentille.   Cap. lv.

1  

Potentilla erecta - Tormentil

Tfatsoen

Potentilla erecta - Tormentil

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Heptaphyllon, Sextifolium (Tormentilla), Tormentille
  • 1644 Vlaams: Tormentille
  • 1616 Latijn: Tormentilla [118]
  • 1554/1557: Birckwurtz, Chrysogonum, Heylwurtz (Rot-), Septifolium, Tormentill, Tormentilla, Tormentille

Overzicht Potentilla erecta op deze site

Alle foto's van Potentilla erecta op internet

Potentilla erecta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla erecta in Plantago PlantIndex

[102]   Tormentille es den Vijfvinghercruyden seer ghelijck/ het heeft dunne ronde teere steelkens vijf of ses van eender wortel lancx der aerden cruypende. Sijn bladeren sijn cleyn en wassen vijf oft meest seven op een steelken/ den bladeren van Vijfvinghercruyt seer ghelijck/ ende elck besonder bladeken es rontsomme ghekerft. Die bloemen sijn geel/ den bloemen van Ganserick en Vijfvinghercruyt seer ghelijck. Die wortel es bruyn root ende dick.

Plaetse

Tormentille wast gheerne in die bosschen die doncker sijn ende neer gheleghen sijn/ en op grasachtighe straten.

Tijt

Tormentille bloeyet meest alle den zomer duer.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in die Apoteke in Latijn Tormentilla gheheeten/ ende van sommighen in Griecx Heptaphyllon. In Latijn Sextifolium. In Hoochduytsch Tormentille birckwurtz en rot heyliburtz. In Neerduytsch Tormentille. In Franchois oock Tormentille.

 

 

Natuere

[103]   Tormentille es drooch tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Die bladeren van Tormentille met den wortelen in wijn ghesoden oft tsap van der selver ghedroncken/ doet sweeten ende iaecht daer duer alle fenijn vander herten/ ende es midts dyen goet tseghen alle verghiftheyt tzy geheten oft ghedroncken/ ende tseghen die pestilentie/ ende dijsghelijck werck doet oock die drooghe wortel ghepoedert ende met wijn inghenomen.

B   Die wortel oock van Tormentille ghepoedert ende met rooden wijn alsser gheen cortsen in tlichaem en sijn/ oft met ghestaelt water alsser cortsen sijn ghedroncken/ gheneest dat root melizoen ende alle loop des buycx/ stelpt oock dat bloetspouwen/ tbloet pissen/ der vrouwen overvloedighe vloet/ ende alderhande bloetganck.

C   Tormentille met bladeren ende wortelen ghesoden/ oft ghestooten ende ghedroncken es goet tseghen alle ghequestheyt van binnen en buyten/ opent ende gheneest die verstopte ende ghequeste longhene en levere/ ende es goet voor die geelsucht.

D   Die wortel van Tormentille ghepoedert ende met wit van den eye ghebacken/ en gheten stelpt dat overvloedich braken ende es goet tseghen die sieckte cholera ghenaempt.

E   Die selve wortel in water ghesoden gheneest die quade sweeringhen des monts/ die mont daer mede ghespoelt.

 

^Naar het begin van deze pagina