Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 57, bladzijde 104-105 (in werkelijkheid 103-104)  Zie volgende pagina »

Van Ganserick.   Cap. lvii.

Tfatsoen

 

[105]   Ganserick es met sijnen cruypende ende aen die aerde hakende rancxkens den Aerdtbesien cruyde ende den Vijfvinghercruyde seer ghelijck/ het heeft teere dunne steelkens ende daer aen wassende lanckachtighe gheveerde seer ghespleten ende rontsomme ghekerfte bladeren/ den bladeren van Agrimonie seer ghelijck/ die op die eene syde ter aerden waerts aschvervwich wit sijn/ ende op die ander syde heel gruen. Die bloemen sijn geel/ den bloemen van Vijfvinghercruyt seer ghelijck. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Ganserick wast op grasachtighe vochtighe ongheboude plaetsen/ en by die grachten.

Tijt

Het bloeyet meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

In Latijn wordt dit cruyt nu ter tijt gheheeten Potentilla en Argentina/ en van sommighen Agrimonia sylvestris oft Tanacetum sylvestre. In Hoochduytsch/ Grensich/ Grensing/ oft Genserich/ ende daer naer in Latijn Anserina. In Neerduytsch Ganserick en Argentine. In Franchois Argentine/ bec dOye/ ou Tanaise saulvage.

Natuere

Ganserick es drooghe van natueren tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Ganserick in wijn oft water ghesoden ende ghedroncken/ stopt den loop des buycx/ dat roode melizoen ende alderhande bloetganck/ ende es seer goet tseghen die overvloedighe vrouwelijcke cranckheyt en sonderlinghe tseghen die witten vloet.

B   Dit selve cruyt met water in sout ghesoden ende ghedroncken/ doet dat gheronnen bloet sceyen/ en es goet ghedroncken die van hooghe gevallen sijn.

C   Dwater daer Ganserick inne ghesoden es/ es goet voor die sweeringhen van den mont/ roode loopende ooghen/ ende verergerde wonden/ alsmense daer mede waschst.