Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 57, bladzijde 104-105 (in werkelijkheid 103-104)  Zie volgende pagina »

Van Ganserick.   Cap. lvii.

1  
Potentilla anserina - Zilverschoon

Tfatsoen

Potentilla anserina - Zilverschoon

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Potentilla, Argentina, Anserina, Agrimonia sylvestris, Tanacetum sylvestre, Ganserick (Argentine)
  • 1644 Vlaams: Ganserick
  • 1616 Latijn: Argentina [600]
  • 1554/1557: Agrimonia sylvestris, Anserina, Argentina, Argentine, Bec d'oye, Ganserick, Genserich, Grensigh, Grensing, Potentilla, Tanacetum sylvestre, Tanasie sauvage

Overzicht Potentilla anserina op deze site

Alle foto's van Potentilla anserina op internet

Potentilla anserina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla anserina in Plantago PlantIndex

 

[105]   Ganserick es met sijnen cruypende ende aen die aerde hakende rancxkens den Aerdtbesien cruyde ende den Vijfvinghercruyde seer ghelijck/ het heeft teere dunne steelkens ende daer aen wassende lanckachtighe gheveerde seer ghespleten ende rontsomme ghekerfte bladeren/ den bladeren van Agrimonie seer ghelijck/ die op die eene syde ter aerden waerts aschvervwich wit sijn/ ende op die ander syde heel gruen. Die bloemen sijn geel/ den bloemen van Vijfvinghercruyt seer ghelijck. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Ganserick wast op grasachtighe vochtighe ongheboude plaetsen/ en by die grachten.

Tijt

Het bloeyet meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

In Latijn wordt dit cruyt nu ter tijt gheheeten Potentilla en Argentina/ en van sommighen Agrimonia sylvestris oft Tanacetum sylvestre. In Hoochduytsch/ Grensich/ Grensing/ oft Genserich/ ende daer naer in Latijn Anserina. In Neerduytsch Ganserick en Argentine. In Franchois Argentine/ bec dOye/ ou Tanaise saulvage.

Natuere

Ganserick es drooghe van natueren tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Ganserick in wijn oft water ghesoden ende ghedroncken/ stopt den loop des buycx/ dat roode melizoen ende alderhande bloetganck/ ende es seer goet tseghen die overvloedighe vrouwelijcke cranckheyt en sonderlinghe tseghen die witten vloet.

B   Dit selve cruyt met water in sout ghesoden ende ghedroncken/ doet dat gheronnen bloet sceyen/ en es goet ghedroncken die van hooghe gevallen sijn.

C   Dwater daer Ganserick inne ghesoden es/ es goet voor die sweeringhen van den mont/ roode loopende ooghen/ ende verergerde wonden/ alsmense daer mede waschst.

 

^Naar het begin van deze pagina