Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 62, bladzijde 115-116 (in werkelijkheid 114-115)  Zie volgende pagina »

Van Muyse steertkens.   Cap. lxii.

Tfatsoen

[115]   Muyse steert es een cleyn cruydeken wyens bladeren cleyn ende seer smal sijn/ tusschen den welcken van die wortelkens voortcomen cleyne steelkens/ daer op wassen seer cleyne gruenwittachtighe bloemkens/ ende daer naer lancachtighe torskens/ eenen Muysen steertken/ ende den torskens van Wechbree eer zy tot bloeysel comen seer ghelijckende daer inne besloten leyt cleyn bruyn sadeken.

Plaetse

Muyse steertkens wassen op goede vette coren velden in sommighe beempden/ ende somtijts oock by den weghen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Aprill/ ende in Meye soo worden die torskens rijp/ en corts daer naer vergaet het cruyt/ alzoo dattet in Braeckmaent niet en wordt dan dorre gevonde.

Naem

Dit cruyt es van den ouders niet beschreven/ ende daer om en hevet gheenen naem in Griecx of Latijn hem van den ouders ghegheven. Nu ter tijt wordet hier te lande Muyse steertkens gheheeten/ ende daer naer hebben wy tselve in Griecx Myosouron dat es Cauda murina ghenaempt.

Natuere

Muyse steertkens sijn van natueren vercoelende den Wechbree niet seer onghelijck.

 

 

Cracht en werckinghe

[116]   Cracht en Werckinghe van desen cruydeken es noch niet ondervonden/ maer voor alzoo veel als den smaeck tuyght/ zoo eest van crachten ende werckinghe den Wechbree seer ghelijck.