Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 72, bladzijde 135-136 (in werkelijkheid 134-135)  Zie volgende pagina »

Van Duyvelsbeet.   Cap. lxxii.

1  

Succisa pratensis - Blauwe knoop

Tfatsoen

Succisa pratensis - Blauwe knoop

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Succisa (Morsus diaboli), Duyvels beet
  • 1644 Vlaams: Duyvelsbete
  • 1616 Latijn: Succisa sive Morsus diaboli [124]
  • 1554/1557: Duyvelsbeet, Mors de diable, Morsus diaboli, Succisa, Teuffelsabbisz

Overzicht Succisa pratensis op deze site

Alle foto's van Succisa pratensis op internet

Succisa pratensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Succisa pratensis in Plantago PlantIndex

[135]   Duyvels beet heeft ronde stelen twee oft drije voeten hooch/ daer aen wassen langhe breedtachtighe bladeren rontsomme luttel oft niet ghekerft. Die bloemen sijn purperbruyn somtijts wit tsamen by een gheset ghelijck een rondt Hopbloemken/ ende als die af ghevallen sijn zoo vlieght dat saet wech. Die wortel es swert hert/ dick en cort met aenhanghende ter zyden veele faselinghen/ schijnende in dmiddel aen therte van der wortel afghebeten.

Plaetse

Duyvels beet wast op drooghe beempden/ in die bosschen ende by den weghen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet meest in Ooghstmaent/ ende alst in sijn bloemen staet eest best om kennen/ want anders eest der Scabiosen oft Waterfilon wat ghelijck.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in die Apoteke Morsus Diaboli/ in Hoochduytsch Teuffels abbisz/ in onser talen Duyvels beet/ in Franchois Mors de diable. Van sommigen nu ter tijt in Latijn Succisa/ ende anders gheene namen en sijn noch ter tijt bekent.

Natuere

Duyvels beet es werm en droogh van natueren ghelijck die Scabiosen.

 

 

Cracht en werckinghe

[136]   A   Duyvels beet met den wortelen in wijn ghesoden ende ghedroncken es goet tot alle sieckten ende ghebreken daer Scabiose goet toe es/ ende voor die pestilentie.

B   Duyvels beet oock in wijn als voor ghesoden verdeylt ende doet sceyden dat bloet dat in tlichaem van stooten vallen etc. gheronnen es.

C   Duyvels beet gruen met den bloemen en wortelen ghestooten maeckt rijp ende gheneest die pestilentiale clieren en apostumatien daer op gheleyt.

D   Die wortelen in wijn ghesoden ende ghedroncken sijn goet tseghen die pijne ende weedom der moedere/ ende tseghen alderhande fenijn.

^Naar het begin van deze pagina