Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 72, bladzijde 135-136 (in werkelijkheid 134-135)  Zie volgende pagina »

Van Duyvelsbeet.   Cap. lxxii.

Tfatsoen

[135]   Duyvels beet heeft ronde stelen twee oft drije voeten hooch/ daer aen wassen langhe breedtachtighe bladeren rontsomme luttel oft niet ghekerft. Die bloemen sijn purperbruyn somtijts wit tsamen by een gheset ghelijck een rondt Hopbloemken/ ende als die af ghevallen sijn zoo vlieght dat saet wech. Die wortel es swert hert/ dick en cort met aenhanghende ter zyden veele faselinghen/ schijnende in dmiddel aen therte van der wortel afghebeten.

Plaetse

Duyvels beet wast op drooghe beempden/ in die bosschen ende by den weghen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet meest in Ooghstmaent/ ende alst in sijn bloemen staet eest best om kennen/ want anders eest der Scabiosen oft Waterfilon wat ghelijck.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in die Apoteke Morsus Diaboli/ in Hoochduytsch Teuffels abbisz/ in onser talen Duyvels beet/ in Franchois Mors de diable. Van sommigen nu ter tijt in Latijn Succisa/ ende anders gheene namen en sijn noch ter tijt bekent.

Natuere

Duyvels beet es werm en droogh van natueren ghelijck die Scabiosen.

 

 

Cracht en werckinghe

[136]   A   Duyvels beet met den wortelen in wijn ghesoden ende ghedroncken es goet tot alle sieckten ende ghebreken daer Scabiose goet toe es/ ende voor die pestilentie.

B   Duyvels beet oock in wijn als voor ghesoden verdeylt ende doet sceyden dat bloet dat in tlichaem van stooten vallen etc. gheronnen es.

C   Duyvels beet gruen met den bloemen en wortelen ghestooten maeckt rijp ende gheneest die pestilentiale clieren en apostumatien daer op gheleyt.

D   Die wortelen in wijn ghesoden ende ghedroncken sijn goet tseghen die pijne ende weedom der moedere/ ende tseghen alderhande fenijn.