Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 73, bladzijde 136-137 (in werkelijkheid 135-136)  Zie volgende pagina »

Van Scordium.   Cap. lxxiii.

1  

Teucrium scordium - Moerasgamander

 

Tfatsoen

Teucrium scordium - Moerasgamander

Zie alle foto's van Biopix

Scordium, Trixago palustris, Mithridatium, water Loock
  • 1644 Vlaams: Water-Loock
  • 1616 Latijn: Scordium [126]
  • 1554/1557: Lachenknoblauch, Mithridatium, Scordion, Scordium, Trixago palustris, Wasserbatenig, Waterloock

Overzicht Teucrium scordium op deze site

Alle foto's van Teucrium scordium op internet

Teucrium scordium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium scordium in Plantago PlantIndex

Dit cruyt heeft viercantighe hayrachtighe oft wollachtighe stelen lancx der aerden cruypende over beyde syden met witachtighe saechte gherimpelde ronde en rontsom ghekerfte bladerkens becleet/ tusschen die welcke ende den stelen voortcomen cleyn bruyn roode bloemkens/ gelijck die bloemen van doovennetelen maer mindere. Die wortel es veeselachtich ende cruypende.

Plaetse

Dit cruyt wast in vochtighe beempden ende by den grachten ende twordt tot sommighe plaetsen van Brabant ghevonden.   

Tijt

[137]   Scordium bloeyet meest in Braeckmaent ende in Hoymaent ende dan eest bequaemst om te vergarene.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Scordion/ in Latijn Trixago palustris en Scordium/ van sommighen Mithridatium. In Hoochduytsch Wasser batenig/ ende van sommighen Lachen knoblauch/ ende in onser talen Water Loock. In Franchois Scordion.

Natuere

Scordium es werm ende drooghe van natueren tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Scordium met wijn ghedroncken opent die verstoptheyt/ van der levere/ milte/ nieren/ blase ende moedere/ ende doet mits dyen die urine lossen en dat water rijsen ende es goet tseghen die verstoptheyt vander urine ende tsegen die coude droppelpisse/ ende verweckt ende doet comen den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt.

B   Scordium in der selver manieren ghebruyckt es goet den ghenen die van slanghen en andere fenijnnich ghedierte ghebeten sijn/ die dootelijck fenijn inghenomen hebben/ ende die van binnen ghescuert ende ghequetst sijn.

C   Scordium ghedroocht ghepoedert ende een half loot swaer met huenich water inghenomen/ gheneest ende stelpt dat root melizoen/ ende es goet tseghen die pijne ende weedom in die maghe.

D   Tselve cruyt ghedroocht ghepoedert ende met huenich vermenght ende inghenomen/ suyvert die borst van alle fluymen ende es seer goet voor alle verouderde hoest.

E   Scordium versch ende gruen ghestooten gheneest die versche groote wonden alst daer op gheleyt wordt. Tselve cruyt ghedroocht ende met huenich vermenght oft drooghe daer in ghestroyet gheneest die oude verergerde ende vervuylde wonden en ulceratien/ ende verteert dat overvloedich vleesch dat in die selve wast.

F   Dit cruyt oock in water oft azijn ghesoden en op tfledercijn gheleyt/ versuet die pijne/ ende doet dat fledercijn te vroegher sceyden.

 

^Naar het begin van deze pagina