Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 76, bladzijde 142 (in werkelijkheid 141)  Zie volgende pagina »

Van Tragos.   Cap. lxxvi.

1  

Salsola kali - Stekend loogkruid

Tfatsoen

Salsola kali - Stekend loogkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Tragos, Scorpion, Traganon
  • 1644 Vlaams: Alkali, Kali
  • 1616 Latijn: Kali [81]
  • 1554/1557: Alkali, Kali, Nepa, Tragus

Overzicht Salsola kali op deze site

Alle foto's van Salsola kali op internet

Salsola kali bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salsola kali in Plantago PlantIndex

[142]   Dit cruyt heeft vele rechte stelen sonder bladeren/ daer aen ter sijden andere cleyne steelkens wassen/ ende dese steelkens hebben vele ledekens/ die lichtelijck van een sceyden/ ende als die ledekens van een gheset sijn zoo es elck let een terwe coren van grootte ghelijck met een scerp puntken. Dit heel ghewas es vol saps ghelijck donderbaert maer wat sout en tsamen treckende van smaecke.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van der zee/ daer dwater somtijts overvloeyet.

Tijt

Dit cruyt wordt tzoomers ghevonden/ want tswinters zoo sterft dat cruyt ende blijft alleen die wortel duerende die tzoomers wederom nieuwe scuetkens voortbringht.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx ende in Latijn gheheeten Tragos/ ende van sommighen Scorpion oft Traganon/ ende anders gheen namen en sijn noch ter tijt bekent.

Natuere

Dit cruyt es cout drooghe ende stoppende van natueren.

Cracht en werckinghe

Thien ledekens van dese cruyde met wijn ghedroncken sijn goet die den loop des buycx hebben/ ende den vrouwen die huer natuerlijcke cranckheyt te veel hebben.

 

^Naar het begin van deze pagina