Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 77, bladzijde 143-144 (in werkelijkheid 142-143)  Zie volgende pagina »

Van Feycruyt.   Cap. lxxvii.

Tfatsoen

[143]    Feyecruyt heeft seer ghesneden bladeren den bladeren van Coriander oft Roomsche Alsene ghelijck. Sijn stelen sijn ront hert en ghelijck die steel van Ruyte daer op bleeck geele bloemkens/ ende daer naer cleyne teere langhachtighe hauwkens wassen daer cleyn roodachtighe sadeken in besloten leyt. Die wortel es houtachtich lanck ende recht.

Plaetse

Fyecruyt wast ontrent den weghen op ongeboude plaetsen ende daer voortijts huysinghen ghestaen hebben/ ende daert eens ghesayet es daer comet lichtelijcken alle iaren van sijn selven voort.

Tijt

Dit cruyt beghint te bloeyen in Braeckmaent ende bloeyet tot in den Herfst toe/ en te wijle zoo leveret zijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Thalietron. In Latijn Thalietrum en Thalictrum en nu ter tijt Sophia. In Hoochduytsch Welsomen. In Neerduytsch Fyecruyt en root melizoen cruyt.

Natuere

Fyecruyt es verdrooghende sonder scerpheyt oft merckelijcke hitte.

 

 

Cracht en werckinghe

[144]   A   Tsaet van Fyecruyt met rooden wijn oft verstaelt water ghedroncken stelpt dat root melizoen/ den loop des buycx ende alderhande bloetganck.

B   Fyecruyt ghewreven oft ghestooten ende op oude sweeringhen ende ulceratien gheleyt sluyt ende gheneest die selve/ ende dat om dattet verdroogende es sonder scerpheyt.