Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 78, bladzijde 144-145 (in werkelijkheid 143-144)  Zie volgende pagina »

Van Lepel cruyt.   Cap. lxxviii.

1  

Cochlearia officinalis subsp. officinalis - Echt lepelblad

Tfatsoen

Cochlearia officinalis subsp. officinalis - Echt lepelblad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Telephium, Cochlearia, Lepelcruyt
  • 1644 Vlaams: Lepelcruydt (Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Cochlearia [594]
  • 1554/1557: Cochlearia, Herbe aux cuiliers, Leffelkraut, Lepelcruyt, Telephium

Overzicht Cochlearia officinalis subsp. officinalis op deze site

Alle foto's van Cochlearia officinalis subsp. officinalis op internet

Cochlearia officinalis subsp. officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cochlearia officinalis subsp. officinalis in Plantago PlantIndex

Lepelcruyt es der tamme ende groote Porceleyne wat ghelijck. Sijn stelen sijn wat kantich ende wassen ontrent een spanne oft voet lanck/ daer aen wassen dickachtighe breede bladeren van boven wat hol/ ghelijck een cleyn en vlack lepelken/ ende rontsomme wat ghehoeckt. Die bloemen sijn wit en wassen lancx die steelkens/ aen dopperste van den selven/ ende als die gheresen zijn zoo volghen daer hauwkens naer van grootte ende fatsoene eenen terwe coren ghelijckende/ daer in cleyn roodachtich sadeken leyt. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Lepelcruyt wast als Dioscorides scrijft tusschen die wijngaerden. In Hollant wordet by den duynen ende in die broecken ghevonden. In Brabant wordet in die hoven ghesayet.

Tijt

Lepelcruyt bloeyet in Aprill ende in Meye.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Telephium ende es dat oprecht Telephium daer Dioscorides in tlaetste capittel des tweede boecx af scrijft. In die Apoteke eest onbekent. In Hollant ende hier te lande heetet Lepelcruyt/ ende daer naer van sommighen in Latijn Cochlearia. In Hoochduytsch Loffelkraut.

Natuere

Lepelcruyt es werm in den iersten graet ende drooghe in den tweeden.

 

 

Cracht en werckinghe

[145]   A   Lepelcruyt in water ghesoden es seer goet tseghen die vuyle sweeringhen/ gheladenheyt ende slijmicheyt des monts ende tseghen dat scoorbuyck/ als die mont daer mede dicwils ghespoelt wordt.

B   Lepelcruyt met azijn vermenght ende op tlichaem ghestreken verdrijft die witte ende swerte vlecken die op tlichaem comen ende dat sproet.

C   Tselve doet oock dit cruyt ghestooten/ alleen daer op ses uren lanck gheleyt als die vlecken met gersten meel daer naer bestreken worden.

^Naar het begin van deze pagina