Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 83, bladzijde 153-154 (in werkelijkheid 152-153)  Zie volgende pagina »

Van onser vrouwen melckcruyt.   Cap. lxxxiii.

1  

Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid

Tfatsoen

Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Pulmonaria, Pulmonalis, Onser vrouwen melckcruyt (Onser vrouwen spin, Longhencruyt)
  • 1644 Vlaams: Longercruydt, Melckcruydt (Onser Vrouwen)
  • 1616 Latijn: Symphytum maculosum [135]
  • 1554/1557: Herbe au laict de nostre Dame, Herbe aux poulmons, Herbe de cueur, Onser Vrouwen melckcruyt, Onser Vrouwen spin, Pulmonaire, Pulmonalis, Pulmonaria

Overzicht Pulmonaria officinalis op deze site

Alle foto's van Pulmonaria officinalis op internet

Pulmonaria officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pulmonaria officinalis in Plantago PlantIndex

Onser vrouwen melckcruyt heeft breedtachtighe/ rouwachtighe hayrachtige swertgruene bladeren/ met vele witte plecxkens ghelijck droppelkens besprayet. Tusschen den welcken die stelen voortcomen een palme oft spanne hooch draghende aen dopperste veel schoone bloemkens by een/ die ierst root oft purpure van coluere sijn ende daer naer blauw/ naer die welcke cleyn bollekens voortcomen daer in dat het saet leyt. Die wortel es swert lanck ende dick met vele aenhanghende veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast in vochtighe donckere plaetsen/ ende wordt schier in alle hoven gheplant.

Tijt

Dit cruyt brenght sijn bloemen/ vroech in Meerte ende in April/ ende corts daer naer zoo wordt sijn saet rijp.

 

 

Naem

[154]    Dit cruyt wordt hier te lande onder die Apotekers ende Herbaristen Pulmonaria ende Pulmonalis in Latijn/ dat es Longhencruyt ghenaempt. In Duytsch wordet gheheeten onser vrouwen melckcruyt/ ende onser vrouwen spin/ om dat die bladeren met hueren witten plecxkens met melck bedropen schijnen. Daer es oock noch een ander Longhencruyt daer af in tderde boeck cap. lxix. ghescreven es.

Natuere Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt en heeft in der medecynen gheen sonderlinghe ghebruyck/ maer in die spijse ende eyerkoecken wordet ghebruyckt ghelijck die Sluetelbloemen/ den welcken dattet van natueren oock seer ghelijck es.

^Naar het begin van deze pagina