Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 86, bladzijde 159-161 (in werkelijkheid 158-160)  Zie volgende pagina »

Van doove Netelen.   Cap. lxxxvi.

1  

Lamium album - Witte dovenetel

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Lamiastrum subsp. galeobdolon - Gele dovenetel

2  

Galeopsis speciosa - Dauwnetel

 

Tgheslacht

Der doover Netelen vindtmen twee gheslachten/ een dat gheenen sonderlinghen stanck en heeft/ tweede dat seer swaer rieckt ende stinckt/ anders malcanderen niet seer onghelijck/ ende dat ierste van desen cruyden es drijerleye/ een met witten/ tweede met geelen/ tderde met roodachtighe bloemen. Dijsghelijck es oock dat andere twederleye alleen in coluere van die bloemen ondersceyden. 

Tfatsoen

Lamium, Urtica iners, Urtica mortua, doove Netelen (vergelijk deel 1, hoofdstuk 49)

Lamium album - Witte dovenetel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Eerste)
  • 1616 Latijn: Urtica iners sive Lamium primum
  • 1554/1557: Anonium, Aononium Lamium, Netelen (doode), Netelen (doove), Ortie morte, Taubnessel, Todtnessel, Urtica iners, Urtica mortua

Overzicht Lamium album op deze site

Alle foto's van Lamium album op internet

Lamium album bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamium album in Plantago PlantIndex

 

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Tweede oft Stinckende)
  • 1616 Latijn: Urtica iners altera
  • 1554/1557: Anonium, Aononium Lamium, Netelen (doode), Netelen (doove), Ortie morte, Taubnessel, Todtnessel, Urtica iners, Urtica mortua

Overzicht Lamium purpureum op deze site

Alle foto's van Lamium purpureum op internet

Lamium purpureum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamium purpureum in Plantago PlantIndex

 

Lamiastrum subsp. galeobdolon - Gele dovenetel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Overzicht Lamiastrum subsp. galeobdolon op deze site

Foto's Lamiastrum subsp. galeobdolon op internet

Lamiastrum subsp. galeobdolon bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamiastrum subsp. galeobdolon in Plantago PlantIndex

[160]   1   Dat ierste gheslacht van Doove netelen es den heeten ende brandende Netelen niet seer onghelijck. Sijn bladeren sijn langachtich rontsomme ghekertelt den bladeren van Netelen ghelijck maer witter ende niet brandende. Die steel es viercantich daer rontsomme tusschen die bladeren witte geele oft roodachtighe bloemen wassen eenen capken oft openen helm ghelijck. Die wortel es veeselachtich.

Galeopsis speciosa - Dauwnetel

Zie alle foto's van Biopix

Urtica iners altera
  • (?)
  • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Vierde)
  • 1616 Latijn: Urtica iners quarta

Overzicht Galeopsis speciosa op deze site

Alle foto's van Galeopsis speciosa op internet

Galeopsis speciosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galeopsis speciosa in Plantago PlantIndex

2   Dat ander stinckende gheslacht/ es den voorghescreven ende den Netelen ghelijck/ alleen sijn bladeren sijn minder ende wat ronder/ ende het heel cruyt es van eenen seer onliefelijcken stercken rueck. Die bloemen van den eenen sijn bleeck geel/ van andere bruyn root/ minder dan die bloemen van den iersten dooven Netelen.

Plaetse

Doove Netelen wassen al om by den tuynen/ haghen ende weghen/ ende oock in die hoven.

Tijt

Doove Netelen bloeyen meest allen den zoomer van Meye af.

Naem

Doove Netelen heeten in Latijn van Plinius Lamium ende Aononium oft Anonium/ ende nu ter tijt Urtica iners oft Urtica mortua. In Hoochduytsch Todt Nessel en Taub Nessel. In Neerduytsch doove ende doode Netelen. In Franchois Ortie mort.

Natuere

Die doove Netelen sijn den anderen Netelen van natueren ghelijck.

Cracht en werckinghe

Doove Netelen ghestooten met sout/ ghenesen verteeren ende doen sceyden alle

 

 

[161]   ghezwellen/ croppen ende clieren daer op gheleyt/ van crachten ende werckinghe den Netelen seer ghelijck.

^Naar het begin van deze pagina