Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 90, bladzijde 165-166 (in werkelijkheid 164-165)    Zie volgende pagina »

Van Wintergruen.   Cap. xc.

1  

Pyrola rotundifolia - Rond wintergroen

Tfatsoen

Pyrola rotundifolia - Rond wintergroen

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Limonium, Beta sylvestris, Tintinabulum terrae (Pyrola), Wintergruen
  • 1644 Vlaams: Wintergroen
  • 1616 Latijn: Pyrola [138]
  • 1554/1557: Holtzmangolt, Pyrola, Pyrole, Waldmangoldt, Wintergruen

Overzicht Pyrola rotundifolia op deze site

Alle foto's van Pyrola rotundifolia op internet

Pyrola rotundifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pyrola rotundifolia in Plantago PlantIndex

Wintergruen heeft neghen oft thien gruene teere bladerkens den bladeren van Beete niet seer onghelijck maer veel mindere/ tusschen den welcken voortcoemt een steelken met liefelijcke schoone sneewitte bloemkens becleet den welrieckende Meye bloemkens niet seer onghelijck. Die wortel es teer dun hier en daer vlidderende.

Plaetse

Wintergruen wast in lombrachtighe plaetsen/ ende in die vochtighe bosschen.

 

Tijt

[166]  Wintergruen wordt winter ende zoomer ghevonden/ maer sijn bloemen comen in Braeckmaent ende in Hoymaent voort.

Naem

Wintergruen heet in Griecx Limonion ende van sommighen als Plinius scrijft Neuroides oft Nomoides. In Latijn Limonium, Beta sylvestris/ en Tintinabulum terrae. In die Apoteke Pyrola. In Hoochduytsch Wintergrun/ Holtzmangoldt/ Waldt Mangoldt. In Franchois Limoire ou bette sauvage.

Natuere

Wintergruen es drooghe van natueren tot in den derden graet ende cout tot in den tweeden.

Cracht en werckinghe

A   Tsaet van Wintergruen een lepelken vol met wijn ghedroncken gheneest dat root melizoen ende alle loop des buycx/ ende stopt dat bloet spouwen/ ende der vrouwen overvloedighe natuerlijcke cranckheyt ende alle bloetganck.

B   Die bladeren van Wintergruen alleen oft met andere ghelijcke wondecruyden in wijn ghesoden ende ghedroncken ghenesen niet alleen die inwendighe quetsueren/ maer oock alle uutwendighe wonden/ fistulen ende quade sweeringhen.

C   Wintergruen es oock seer goet tot die wonden/ sweeringhen/ ende tot die verbrantheyt gruen ghestooten ende daer op gheleyt/ oft ghepoedert ende daer inne ghestroyet/ oft met den salven ende plaesteren daer toe dienende vermenght.

 

^Naar het begin van deze pagina