Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 91, bladzijde 166-167 (in werkelijkheid 165-166)  Zie volgende pagina »

Van Natertonghesken.   Cap. xci.

 

Tfatsoen

[167]   Natertonghesken es een selsaem ende vremt cruyt maer een blat voortbringhende/ dat vinghers lanck es/ daer aen een steelken wast draghende een lanck smal tonghesken ghelijck een tonghesken van een slanghe.

Plaetse

Natertongheskens worden hier te lande ghevonden in sommighe vochtighe vette beempden.

Tijt

Natertongheskens worden met hueren tongheskens in Aprill ende in Meye ghevonden/ ende in Braeckmaent zoo verdwijnt het heel cruyt.

Naem

Dit cruyt wordt van Plinius als sommige geleerde meynen Lingua Linguace en Lingulace gheheeten/ nu ter tijt in Griecx Ophioglosson/ in Latijn Lingua Serpentis/ en hier te lande meest Lancea Christi. In Hoochduytsch Naterzunglin. In onser tale Ons Heeren Speercruyt en Natertonghesken. In Franchois Langue de serpent.

Natuere

Natertongheskens sijn drooghe tot in den derden graedt/ den Wintergruene van natueren seer ghelijck.

Cracht en werckinghe

A   Natertonghesken es oock een seer goet ende sonderlinghe wondecruyt ghenesende alle inwendighe ende uutwendighe quetsueren/ ende oock die gescuertheyt in der manieren als Wintergruen ghebruyckt.

B   Dit cruyt in water ghesoden ende ghedroncken es goet tseghen die heete cortsen ende onstekinge van der levere/ ende tseghen alle inwendige ende uutwendighe hitte.

C   Natertonghesken met verckens liese vermenght es goet tseghen dwilt vier/ verbrantheyt/ ende alle heete gh