Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 93, bladzijde 168-169 (in werkelijkheid 167-168)  Zie volgende pagina »

Van Duerwas.   Cap. xciii.

1  

Bupleurum rotundifolium - Doorwas

 

Tfatsoen

Bupleurum rotundifolium - Doorwas

Zie alle foto's van Nikde

Perfoliatum, Perfoliata, Duerwas
  • 1644 Vlaams: Deurwas, Deurbladt
  • 1616 Latijn: Perfoliata [104]
  • 1554/1557: Cacalia de Dioscoride, Duerwas, Durchwachsz, Perfoliata, Perfoliatum, Persefueille

Overzicht Bupleurum rotundifolium op deze site

Alle foto's van Bupleurum rotundifolium op internet

Bupleurum rotundifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bupleurum rotundifolium in Plantago PlantIndex

[169]   Duerwas heeft eenen ronden dunnen steel/ met vele syde tacxkens/ die duer rondachtighe gheripte cale ende teere bladeren wassen/ ghelijck oft sy daer duer ghetrocken waren op dopperste van welcken stelen/ wassen ghecroomde bloemkens tusschen cleyne bladerkens van coluere bleeck geel/ die in bruyn saet vergaen. Die wortel es slecht wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast van selfs in Duytschlant op die velden daermen Spelte ende Terwe saeyet/ hier te lande worddet in die hoven gheset.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn ghenaempt Perfoliatum ende Perfoliata. In Hoochduytsch Durchwachs. In onser talen Duerwas. In Franchois Perfoliate. Ende oft dit es die Cacalia daer Dioscorides af scrijft wordt seer ghetwijfelt.

Natuere

Duerwas es drooghe van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Duerwas in water oft wijn ghesoden heylt ende gheneest die wonden. Dijsghelijck oock die bladeren gruen ghestooten ende daer op gheleyt.

B   Duerwas met was oft met eenighe heylsame olie oft salve vermenght gheneest die ghescuertheyt van den kinderen daer op gheleyt.

C   Tselve cruyt gruen ghestooten ende met meel ende wijn ghemenght/ doet die Navelen van den ionghen kinderen die te verde uutstaen/ hooch ende ghezwollen sijn, minderen ende innewaerts trecken daer op gheleyt. Tselve doet oock het saet ghepoedert in der selver manieren ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina