Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 95, bladzijde 171-172 (in werkelijkheid 170-171)  Zie volgende pagina »

Van Sanikel.   Cap. xcv.

1  

Sanicula europaea - Heelkruid

Tfatsoen

Sanicula europaea - Heelkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Sanicula, Diapensia, Sanikel
  • 1644 Vlaams: Sanikel
  • 1616 Latijn: Sanicula
  • 1554/1557: Diapensia, Sanickel, Sanicle, Sanicula

Overzicht Sanicula europaea op deze site

Alle foto's van Sanicula europaea op internet

Sanicula europaea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sanicula europaea in Plantago PlantIndex

 

[172]    Sanikel heeft bruyn gruene glatte effene rondachtighe bladeren/ met diepe kerven in vijf deelen ghelijck die wijngaerts bladeren verdeylt/ tusschen den welcken voortcomen twee steelkens ontrent eenen voet lanck/ draghende in dopperste veel ronde knoppekens vol cleyne witte bloemkens/ die in cleyn rouwe cliskens vergaen/ ende dat es tsaet. Die wortel es faselachtich/ buyten swert, binnen wit.

Plaetse

Sanikel wordt hier te lande in neere bosschen ghevonden.

Tijt

Sanikel bloeyet in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Sanicula/ ende van sommighen Diapensia. In Hoochduytsch Sanickel. Hier te lande Sanikel. In Franchois Senicle.

Natuere

Sanikel es drooghe tot in den derden graet en tsamen treckende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Tsap van Sanikel ghedroncken heylt ende gheneest alderhande wonden ende ghequetstheyt van binnen ende van buyten/ alzoo datmen in Vranckrijck/ als Ruellius scrijft/ seyt dat hy gheen Chirurgijn van doene en heeft/ die Sanikel heeft.

B   Sanikel in water oft wijn ghesoden ende ghedroncken/ stopt dat bloetspouwen/ gheneest dat root melizoen/ ende die sweerende ende ghequetste nieren.

C   Sanikel in der selver manieren ghebruyckt oft sap daer af ghedroncken gheneest die ghescuertheyt alsmen tghestooten oft tghesoden cruyt daer op bindt.

D   Die bladeren van desen cruyde met den wortelen in water met huenich ghesoden/ gheneest die ghequetste longhene ghedroncken/ ende alderhande quade/ vervuylde sweeringhen des monts/ des tantvleeschs ende der keelen/ daer mede ghegorgelt ende die mont ghespoelt.

 

^Naar het begin van deze pagina