Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 96, bladzijde 173-174 (in werkelijkheid 172-173)  Zie volgende pagina »

Van Synnaw.   Cap. xcvi.

Alchemilla acutiloba - Spitslobbige vrouwenmantel - Synnaw (Onser vrouwen mantel, groote Sanikel)

zie

Kijk eens

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

[173]   Dit cruyt heeft breede rondachtighe bladeren met acht of neghen hoecken rontsomme ghelijck een saghe ghekerft/ die in dierste uutcomen tsamen ghevouwen ende gheployt sijn. Tusschen den welcken wassen ronde steelkens/ eenen voet lanck/ met cleyne bladerkens beset/ op tsop van den welcken wassen cleyne ghehoopte gruengeele bloemkens/ cleyn geel sadeken/ niet grooter dan Huelsaet/ in gruen huyskens besloten voortbringhende. Die wortel es dick/ vinghers lanck/ van buyten bruyn met vele veeselinghen.

Plaetse

Synnaw wast in sommighe plaetsen hier te lande/ op sommighe vochte beempden aen die gheberchten hanghende/ daer leemachtighe vette ende roode aerde es.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn gheheeten Alchimilla, Achimilla, Planta Leonis, Pes Leonis/ ende van sommighen in Griecx Leontopodion/ hoe wel nochtans dat recht Leontopodion niet en es daer Dioscorides af scrijft. In Hoochduytsch Synaw/ Lewenfuz/ Lewentapen/ Onder frauwen mantel/ en grosz Sanickel. Hier te lande naer die Hoochduytsch namen/ Synnaw/ onser vrouwen mantel/ ende groote Sanikel. In Franchois Pied de lyon.

 

 

Natuere

[174]   Tes drooghe van natueren ghelijck Sanikel/ maer meer vercoelende.

Cracht en werckinghe

A   Synnaw es van crachten der Sanikel seer ghelijck/ ende tot alle ghebreken dienstelijck daer Sanikel goet toe es/ ende daer en boven versuetet die pijne ende neemt af die hitte van alle verhitte ende ontsteken wonden/ sweeringhe ende ghezwellen daer op gheleyt.

B   Dit cruyt ghestooten ende op der vrouwen ende maechden borsten gheleyt maeckt die hert vast ende stijf.