Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 96, bladzijde 173-174 (in werkelijkheid 172-173)  Zie volgende pagina »

Van Synnaw.   Cap. xcvi.

1  
  Alchemilla acutiloba - Spitslobbige vrouwenmantel

Tfatsoen

Alchemilla acutiloba - Spitslobbige vrouwenmantel Alchimilla, Achimilla, Planta leonis, Pes leonis, Synnaw (Onser vrouwen mantel, groote Sanikel) (Alchemilla vulgaris)
  • 1644 Vlaams: Synnauw, Vrouwenmantel (Onser)
  • 1616 Latijn: Alchimilla
  • 1554/1557: Achimilla, Alchimilla, Lewenfusz, Lewentapen, Onser Vrouwenmantel, Pes leonis, Pied de lion, Planta leonis, Sanickel (grosz-), Sanikel (groote), Stellaria, Synnau, Synnauw, Synnaw, Unser frauwen mantel

Overzicht Alchemilla acutiloba op deze site

Alle foto's van Alchemilla acutiloba op internet

Alchemilla acutiloba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Alchemilla acutiloba in Plantago PlantIndex

[173]   Dit cruyt heeft breede rondachtighe bladeren met acht of neghen hoecken rontsomme ghelijck een saghe ghekerft/ die in dierste uutcomen tsamen ghevouwen ende gheployt sijn. Tusschen den welcken wassen ronde steelkens/ eenen voet lanck/ met cleyne bladerkens beset/ op tsop van den welcken wassen cleyne ghehoopte gruengeele bloemkens/ cleyn geel sadeken/ niet grooter dan Huelsaet/ in gruen huyskens besloten voortbringhende. Die wortel es dick/ vinghers lanck/ van buyten bruyn met vele veeselinghen.

Plaetse

Synnaw wast in sommighe plaetsen hier te lande/ op sommighe vochte beempden aen die gheberchten hanghende/ daer leemachtighe vette ende roode aerde es.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn gheheeten Alchimilla, Achimilla, Planta Leonis, Pes Leonis/ ende van sommighen in Griecx Leontopodion/ hoe wel nochtans dat recht Leontopodion niet en es daer Dioscorides af scrijft. In Hoochduytsch Synaw/ Lewenfuz/ Lewentapen/ Onder frauwen mantel/ en grosz Sanickel. Hier te lande naer die Hoochduytsch namen/ Synnaw/ onser vrouwen mantel/ ende groote Sanikel. In Franchois Pied de lyon.

 

 

Natuere

[174]   Tes drooghe van natueren ghelijck Sanikel/ maer meer vercoelende.

Cracht en werckinghe

A   Synnaw es van crachten der Sanikel seer ghelijck/ ende tot alle ghebreken dienstelijck daer Sanikel goet toe es/ ende daer en boven versuetet die pijne ende neemt af die hitte van alle verhitte ende ontsteken wonden/ sweeringhe ende ghezwellen daer op gheleyt.

B   Dit cruyt ghestooten ende op der vrouwen ende maechden borsten gheleyt maeckt die hert vast ende stijf.

^Naar het begin van deze pagina