Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 97, bladzijde 174-175 (in werkelijkheid 173-174)  Zie volgende pagina »

Van Heydensch wondecruyt.   Cap. xcvii.

1  

Senecio sarracenicus - Rivierkruiskruid

Tfatsoen

Senecio sarracenicus - Rivierkruiskruid

Zie alle foto's van Nikde

Solidago Sarracenica, Consolida Sarracenica, Herba fortis, Heydensch wondecruyt (Senecio fluviatilis)
  • 1644 Vlaams: Wondtcruydt (Heydensch)
  • 1616 Latijn: Solidago Saracenica
  • 1554/1557: Consolida Sarracenica, Consoulde Sarrasine, Heidnisch wundkraut, Herba fortis, Solidago Sarracenica, Wondtcruyt (heydensch), Wundkraut (heidnisch)

Overzicht Senecio sarracenicus op deze site

Alle foto's van Senecio sarracenicus op internet

Senecio sarracenicus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Senecio sarracenicus in Plantago PlantIndex

Heydensch Wondecruyt heeft eenen ronden bruynen steel die een luttel hol es/ daer aen van ondere tot boven langhe bladeren wassen den Wilghen bladeren ghelijck rontsomme met cleyne scaerdekens ghekerft. Op tsop van den stelen wassen bleeckgeele bloemkens/ die als zy rijp worden wech vlieghen. Die wortel heeft vele veeselinghen.

Plaetse

Heydensch wondecruyt wast in donckere bosschen/ sonderlinge daert vochtachtich es.

Tijt

Dit cruyt wordt meest met bloemen in Ooghstmaent ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Solidago Sarracenica/ en

 

[175]    Consolida Sarracenica/ van sommighen Herba fortis. In Hoochduytsch Heydinsch wundkraut. In Neerduytsch Heydensch wondtcruyt. In Franchois Consoulde sarrasine.

Natuere

Heydensch wondtcruyt es drooch van natueren tot bynaer in den derden graet/ niet sonder wermte/ van smaecke bitterachtich ende tsamen treckende.

Cracht en werckinghe

A   Heydensch wondtcruyt gheneest alderhande wonden ende sweringhen/ tzy van binnen tslichaems ghelijck andere wondecruyden ghebruyckt/ ende ghedroncken/ tzy van buyten daer op gheleyt oft in salven/ olien ende plaesteren vermenght.

B   Dit selve cruyt in water ghesoden ende ghedroncken sterckt die weecke levere ende opent die verstoptheyt van der selver ende van der gallen/ ende es goet tseghen die geelsucht/ lanck duerende cortsen ende beghinsel van water te ladene.

C   Dwater daer Heydensch wondtcruyt in ghesoden es gheneest die quade vuyle stinckende monden/ ende die sweeringhen des tantvleeschs ende der keelen.

 

^Naar het begin van deze pagina