Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 97, bladzijde 174-175 (in werkelijkheid 173-174)  Zie volgende pagina »

Van Heydensch wondecruyt.   Cap. xcvii.

Tfatsoen

Heydensch Wondecruyt heeft eenen ronden bruynen steel die een luttel hol es/ daer aen van ondere tot boven langhe bladeren wassen den Wilghen bladeren ghelijck rontsomme met cleyne scaerdekens ghekerft. Op tsop van den stelen wassen bleeckgeele bloemkens/ die als zy rijp worden wech vlieghen. Die wortel heeft vele veeselinghen.

Plaetse

Heydensch wondecruyt wast in donckere bosschen/ sonderlinge daert vochtachtich es.

Tijt

Dit cruyt wordt meest met bloemen in Ooghstmaent ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Solidago Sarracenica/ en

 

[175]    Consolida Sarracenica/ van sommighen Herba fortis. In Hoochduytsch Heydinsch wundkraut. In Neerduytsch Heydensch wondtcruyt. In Franchois Consoulde sarrasine.

Natuere

Heydensch wondtcruyt es drooch van natueren tot bynaer in den derden graet/ niet sonder wermte/ van smaecke bitterachtich ende tsamen treckende.

Cracht en werckinghe

A   Heydensch wondtcruyt gheneest alderhande wonden ende sweringhen/ tzy van binnen tslichaems ghelijck andere wondecruyden ghebruyckt/ ende ghedroncken/ tzy van buyten daer op gheleyt oft in salven/ olien ende plaesteren vermenght.

B   Dit selve cruyt in water ghesoden ende ghedroncken sterckt die weecke levere ende opent die verstoptheyt van der selver ende van der gallen/ ende es goet tseghen die geelsucht/ lanck duerende cortsen ende beghinsel van water te ladene.

C   Dwater dae