Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 98, bladzijde 175-176 (in werkelijkheid 174-175)  Zie volgende pagina »

Van Gulden roede.   Cap. xcviii.

1  

Solidago virgaurea - Echte guldenroede

Tfatsoen

Solidago virgaurea - Echte guldenroede

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Virga aurea, Gulden roede
  • 1644 Vlaams: Guldenroede (Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Virga aurea
  • 1554/1557: Gulden roede, Verge d'or, Virga aurea

Overzicht Solidago virgaurea op deze site

Alle foto's van Solidago virgaurea op internet

Solidago virgaurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Solidago virgaurea in Plantago PlantIndex

Gulden roede/ heeft ierst langhe breedachtighe bladeren op der aerden ghesprayet/ en tusschen dyen coemt voort eenen bruynen steel onderhalven voet hooghe/ met ghelijcken maer mindere bladeren/ daer aen dopperste vele cleyne corte steelkens aenwassen/ met geele bloemkens becleet/ die als zy rijp sijn wech vlieghen ghelijck die bloemen van Heydensch wondtcruyt. Die wortel es faselachtich ende bruyn.

 

Plaetse

[176]    Dit cruyt wast in die bosschen/ berchachtighe plaetsen ende op vette gronden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet meest in Ooghstmaent.

Naem

Nu ter tijt wordt dit cruyt in Latijn gheheeten Virga aurea/ ende in onse tale/ Gulden roede/ ende anders gheen namen en sijn noch ter tijt bekent.

Natuere

Van smaecke es dit cruyt den Heydensch wondecruyt seer ghelijck ende daer om oock van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Gulden roede es oock een wondecruyt en heeft alle cracht van Heydensch wondtcruyt/ ende mach daer voor in alle saken daer dat Heydensch wondtcruyt goet toe es gebruyckt worden.

B   Gulden roede in wijn ghesoden ende ghedroncken es seer goet tseghen den steen sonderlinghe van den nieren/ ende doet den selven breken ende met dat water rijsen ende afgaen. Tselve doet oock dat water van dit cruyt met wijn ghedistilleert ende een tijt ghedroncken.

 

^Naar het begin van deze pagina