Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 2, bladzijde 185-186   Zie volgende pagina »

Van Penseen.   Cap. ii.

1  
Viola tricolor - Driekleurig viooltje

Tfatsoen

Viola tricolor - Driekleurig viooltje

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Viola flammea, Flamma, Herba trinitatis, Iacea, Herba clavellata, Penseen (Dreijfuldicheyt bloemen)
  • 1644 Vlaams: Pensee, Violette (Drij-verwighe oft Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Viola tricolor
  • 1554/1557: Dreyfeltigkeytblumen, Dreyvuldicheitbloem, Flamma, Freyscham, Freyschamkraut, Herba clavellata, Herba Trinitatis, Iacea, Pensée, Viola flammea

Overzicht Viola tricolor op deze site

Alle foto's van Viola tricolor op internet

Viola tricolor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viola tricolor in Plantago PlantIndex

[185]   Penseen hebben drijcantighe teere steelkens met vele ledekens/ daer aen wassen swertgruene rontsomme ghekerfde bladerkens/ en tusschen dyen van den steelkens voortcomende cleyne bloote steelkens/ draghende schoone bloemkens/ in vijf bladerkens ghelijck die Violetten ghedeylt/ van coluere elck bloemken drijerleye/ ende meest aen die opperste bladeren bruyn violet peersch/ aen dandere blauw oft geelachtich met swerte streepkens overtoghen/ ende in dmiddel geel ende hayrachtich/ naer die welcke wassen ronde bollekens/ daer geel saet in besloten leyt.

Plaetse

Dese bloemen wassen in die hoven/ ende worden op vele coren velden tusschen die stoppelen ghevonden.

Tijt

Zy beghinnen te bloeyen corts naer die Violetten ende bloeyen voort alle den zoomer duer.

Naem

Dese bloemen worden in Griecx gheheeten Phlox ende Phlogion. In Latijn Viola flammea, Flamma / nu ter tijt/ Herba Trinitatis, Iacea ende Herba clavellata. In Hoochduytsch Freyssam/ Freyschamkraut/ Dreyfeltigkeyt blumen. In Neerduytsch/ Dreijfuldicheyt bloemen/ ende Penseen. In Franchois Pensees.

 

Natuere

[186]   Penseen sijn van natueren drooghe ende middelmatich in coude en wermte.

Cracht en werckinghe

A   Dese bloemen ghesoden ende ghedroncken ghenesen dat Freyssem ende die besiecktheyt van den ionghen kinderen/ ende daer naer wordt dit cruyt Freyssam in Hoochduytsch gheheeten.

B   Die selve bloemen met den cruyden ghesoden ende ghedroncken/ suyveren ende purgeren die longhene ende die borst/ ende sijn goet tseghen die cortsen ende verhitheyt van binnen.

 

^Naar het begin van deze pagina