Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 3, bladzijde 186-187  Zie volgende pagina »

Van Steen vilieren.   Cap. iii.

1  

Erysimum cheiri - Muurbloem

Tfatsoen

Erysimum cheiri - Muurbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Viola lutea, Leucoion luteum (Keyri), Steen vilieren (geel Vilieren

  • 1644 Vlaams: Violieren (Geel oft Steen-)
  • 1616 Latijn: Leucoion luteum
  • 1554/1557: Gyroflée iaulne, Keyri, Leucoïa lutea, Steenvilieren, Veiel (geel), Vilieren (geel), Viola lutea

Overzicht Erysimum cheiri op deze site

Alle foto's van Erysimum cheiri op internet

Erysimum cheiri bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erysimum cheiri in Plantago PlantIndex

Steen vilieren es een boomachtich ghewas winter ende zoomer duerende/ sijn stelen sijn houtachtich ende hert met veel aenwassende syde tacxkens/ daer aen wassen langhe smalle gruene bladerkens. Die bloemkens wassen op dopperste van den stelen/ ende sijn schoon geel van coluere/ van ruecke liefelijck/ ende elck besonder bloemken es in vier bladerkens ghesneden. Ende als dese bloemkens vergaen/ zoo volghen daer langhe hauwkens naer/ daer in breet geel saet wast.

 

Plaetse

[187]   Steen vilieren wassen op oude mueren ende daken/ ende worden in die hoven gheplant.

Tijt

Steen vilieren bloeyen in Aprill ende in Meye.

Naem

Steen vilieren sijn een gheslachte van Violetten ghenaempt in Griecx Leucoion/ dat in Latijn gheheeten wordt Leucoion Luteum/ ende van Serapio ende in die Apoteke Reyn. Van Plinius (die dit van Viola alba dat es Leucoion sceydt) Viola lutea. In Hoochduytsch geel Violaten. Hier te lande geel Vilieren/ ende Steen vilieren. In Franchois Girofflee iaulne.

Natuere

Steen vilieren sijn werm ende drooghe van natueren ende subtijl van substantien.

Cracht en werckinghe

A   Steen vilieren ghedroocht ende in water ghesoden/ lossen die urine/ ende bringen den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt/ ende ghenesen die verherde apostumatien van der moedere/ alsmen daer in/ in een bat oft sweetcuype sidt/ oft daer mede stooft.

B   Die selve bloemen met olie ende was ghelijck een plaester vermenght/ ghenesen die cloven van den eersderm/ ende van dat fondament/ ende heylen die oude sweeringhen.

C   Steen vilieren met huenich vermenght ghenesen die oude ende quade sweeringhen ende ulceratien des monts.

D   Tsaet van Steen vilieren een half loot swaer met wijn ghedroncken/ doet den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt comen/ ende iaecht af die secondine/ ende die doode vruchten. Tselve doet oock het saet met een pessus in die moeder gheset.

E   Tsap van Vilieren in die ooghen ghedruypt/ verteert/ verdrijft ende neempt af/ alle vlecken/ plecken/ ende donckerheyt van den ooghen.

F   Die wortel met eeck dat es azijn/ ghestooten/ gheneest die verherde milten daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina