Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 11, bladzijde 197-198   Zie volgende pagina »

Van Corenbloemen.   Cap. xi.

1  

Centaurea cyanus - Korenbloem

2  

Centaurea montana - Bergcentaurie

Tfatsoen

Centaurea cyanus - Korenbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Cyanus, Flos cyanus, Baptisecula, Blaptisecula, (ghemeyne) Corenbloemen (Roghbloemen)
  • 1644 Vlaams: Korenbloemen, Rogghebloemen
  • 1616 Latijn: Cyanus flos
  • 1554/1557: Aubifoins, Baptisecula, Blaptisecula, Blaveoles, Bleüets, Bluets, Corenbloemen, Cyanus (Flos Cyanus), Kornblumen, Perceles, Roghbloemen

Overzicht Centaurea cyanus op deze site

Alle foto's van Centaurea cyanus op internet

Centaurea cyanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea cyanus in Plantago PlantIndex

 

 

[198]   1   Die Corenbloemen hebben cantachtighe stelen/ daer aen wassen smalle scerpe aschvervwighe bladeren die om die canten wat ghescaert sijn en scerpe hoecxkens ghelijck tandekens hebben/ op dopperste van den stelen wassen cleyne ronde rouwe ghescelferde bollekens/ daer uut wassen schoone bloemkens van vijf oft ses ghesneden bladerkens/ van coluere meest blauw sonderlinghe die Wilde/ som oock die in die hoven wassen/ wit aschvervwigh oft bruyn root/ ende peerschachtich/ naer die welcke in die gescelferde bollekens lanckachtich saet Wast tusschen hayrachtich wolleken besloten.

Centaurea montana - Bergcentaurie

Zie alle foto's van Blaich

Cyanus maior, Thryallis, Lychnitis, groote Corenbloemen
  • 1644 Vlaams: Korenbloemen (Groote oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Cyanus maior
  • 1554/1557: Bleüets (grans), Corenbloemen (groote), Cyanus maior, Kornblumen (Waldt-), Lychnitis, Thryallis

Overzicht Centaurea montana op deze site

Alle foto's van Centaurea montana op internet

Centaurea montana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea montana in Plantago PlantIndex

2   Noch vindtmen in sommighe hoven een ander gheslacht van Corenbloemen dat den voorghescreven van bloemen gelijck is/ ende dit heeft groote breede bladeren/ meerder ende grooter dan die Bladeren van Christus ooghen/ die oock saecht ende wollachtich/ ghelijck die bladeren van Wollecruyt sijn. Die bloemen van desen sijn van ghescelferde bollekens/ ghesneden bloemen ende van sade den Corenbloemen als voorseyt is ghelijck maer veel meerder/ ende sijn van coluere blauw in dmiddel wat naer troot oft tpersch treckende. Die wortel es groot duerende/ ende alle iaere van nieuws uutspruytende.

Plaetse

Die blauw Corenbloemen wassen op die velden in tcoren ende sonderlinghe in den Rogghe. Die witte persche ende die groote Corenbloemen worden in die hoven gesayet ende gheplant.

Tijt

Dese bloemen bloeyen van in Meye tot in Ooghstmaent.

Naem

1   Die ghemeyne Corenbloemen/ worden van Plinius in Latijn Flos Cyanus gheheeten/ van sommighen nu ter tijt Baptisecula oft Blaptisecula. In Hoochduytsch Cornblumen. Hier te lande Corenbloemen ende Roghblumen. In Franchois Blaveole/ Bluet/ Bleuet ou Aubfioin.

2   Dat ander gheslacht wordt Cyanus maior ghenaempt/ ende van sommighen gheleerde voor tderde gheslacht van Verbascum ghehouden/ ende daer om Thryallis ende Lychnitis gheheeten. In Hoochduytsch worden zy waldt Cornblumen/ en hier te lande groote Corenbloemen gheheeten.

Natuere

Die Corenbloemen sijn van natueren cout ende drooghe.

Cracht en werckinghe

A   Die ghemeyne Corenbloemen ghestooten sijn goet gheleyt op verhitte roode loopende ooghen/ ende op die heete ghezwillen ontrent den ooghen.

B   Dwater van Corenbloemen ghedestilleert gheneest oock die roodicheyt pijne ende weedom der ooghen/ alst dicwils daer inne gedruypt wordt/ ende die ooghen daer mede ghewasschen.

 

^Naar het begin van deze pagina