Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 12, bladzijde 199-200   Zie volgende pagina »

Van Goutbloemen.   Cap. xii.

1  
Calendula officinalis - Goudsbloem

Tfatsoen

Calendula officinalis - Goudsbloem

Alle foto's van Martin Stevens

Alle foto's van Martin Stevens

Calendula, Caltha, Calthula, Goutbloemen
  • 1644 Vlaams: Goudtbloemen
  • 1616 Latijn: Calendula
  • 1554/1557: Calendula, Caltha, Calthula, Goutbloemen, Ringelblumen, Soucie, Sousie

Overzicht Calendula officinalis op deze site

Alle foto's van Calendula officinalis op internet

Calendula officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Calendula officinalis in Plantago PlantIndex

[199]   Goutbloemen hebben drij oft vier stelen onderhalven voet hooch wassende/ met langhe breedachtighe witgruene bladeren becleet/ daer op wassen schoone geele wat sterckachtich rieckende bloemen die huer tseghen den onderganck van der sonnen sluyten/ ende wederom tsmorghens met den opganck van der sonnen openen. Ende elck besonder bloemken heeft in dmiddel een geele oft bruyne cruyne/ daer rontsomme veel geele bladerkens om gheset sijn. Ende als dese bloemen vergaen sijn/ zoo wassen op die knoppekens daer die bloemen af gheresen sijn/ grootachtighe ronde knoppen van veel vergaerde lange cromme saden/ die tsamen in een wassende een bolleken ghelijcken. Ende elck besonder saet is omghecromt gelijckende een halven ringhesken. Die wortel is wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dese bloemen wassen al om in die hoven daer zy ghesayet sijn/ ende comen alle iaere van huer gheresen saet voort.

Tijt

Zy bloeyen van in den Meye alle den zoomer duer tot in den winter.

Naem

Dese bloemen worden nu ter tijt in Latijn gheheeten Calendula/ van sommighen Caltha ende Calthula. In Hoochduytsch Ringelblumen. Hier te lande Goutbloemen. In Franchois Soulcie ou Soulci.

 

Natuere

[200]   Goutbloemen sijn werm ende drooghe van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Die bloemen alleene oft met den cruyde in wijn ghesoden ende ghedroncken doen den vrouwen huer natuerlijcken cranckheyt comen.

B   Die selve bloemen ende dat cruyt ghedroocht ende op gloeyende colen geleyt treckt die secondine ende doode vruchten sterckelijck af/ als den roock daer af comende van onder ontfanghen wordt.

C   Dwater van desen bloemen ghedistilleert gheneest die roode ooghen alst daer inne ghedruypt wordt.

D   Die Conserve van den bloemen gheneest die bevinghe ende cloppinghe aen therte tsmorghens nuchter inghenomen/ zy es oock goet tseghen die pestilentie ende quade lochten ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina