Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 13, bladzijde 200-201  Zie volgende pagina »

Van Vrouwen spiegel.   Cap. xiii.

Tfatsoen

Vrouwen spiegel es een teer cruydeken een palme oft twee hooch wassende/ sijnen steel es dun ende teer/ daer aen wassen cleyne gruene bladerkens/ den cleynen ende besonderen bladerkens van den Linsen schier ghelijck. Die bloemkens wassen ter syden ende boven aen die stelen ende sijn van coluere peersch schier ghelijck een Violette maer sonder rueck/ van fatsoene volnaer ghelijck een Cimbaelken met vijf hoecxkens/ ende in dmiddel met een wit clepelken/ dat voor in drijen ghespleten es/ ende dese liefelijcke bloemkens gaen op naer den sonnen opganck/ ende sluyten wederom toe tseghen avont/ ende als zy ghesloten zijn zoo hebben zy vijf ploykens/ ghelijck die bloemkens van Raponcelen ende andere Cloketten eer sy open gaen.

 

 

Plaetse

[201]   Dit cruyt wast op goede vette corenvelden tusschen die Tervwe.

Tijt

Dese bloemkens bloeyen in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx ende in Latijn Onobrychis geheeten. In die Apoteke eest onbekent. Hier te lande Vrouwen spiegel.

Natuere

Tes werm ende drooghe van natueren ende subtijl makende.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt in wijn gesoden ende gedroncken/ doet die urine lossen ende geneest die droppelpisse. Tselve cruyt gestooten ende op herde gezwellen geleyt/ doet sceyden ende verteert die selve.

B   Vrouwen spiegel met olie ghemenght/ doet het sweet voortcomen als het lichaem daer mede bestreken wordt.