Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 14, bladzijde 201-202  Zie volgende pagina »

Van Peertsbloemen.   Cap. xiiii.

Tfatsoen

Peertsbloemen hebben eenen rechten steel ontrent eenen voet hooch wassende met drij oft vier syde tacxkens/ daer aen voortcomen lange smalle bladerkens. Boven op die stelen wassen schoene dicke aren vol van bloemen ende van cleyne diepe gekerfte bladerkens eenen vossen steert niet seer ongelijck. Ende dese aren beginnen van onder te bloeyen/ en bloeyen van daeren voort alleyskens opwaerts/ ende eer die bloemen open gaen zoo sijn die cleyne bladerkens ende die knoppekens van den bloemen altsamen van een seer schoon persch coluer/ ende corts daer naer zoo comen die bloemkens voort ende gaen open ende alsdan zoo sijn zy van coluere geel met persch vermenght/ ende als die bloemen vergaen sijn zoo verliesen die persche bladerkens huer coluer ende worden gruen ende in plaetse van den bloemen comen breede hauwkens voort/ ende daer in liggen twee saden die Terwen corenen ghelijcken/ maer minder sijn. Die wortel es dun ende houtachtich.

 

Plaetse

[202]   Dese Peertsbloemen wassen in die Terwe ende in die Spelte op goede vette corelanden.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Braeckmaent/ somtijts oock in Hoymaent.

Naem

Dese bloemen worden van Theophrastus in Griecx gheheeten Alopecuros dat es in Latijn Cauda vulpis, oft Cauda vulpina. In Duytsch Vossensteert. In die Apoteken sijn zy onbekent. In Hoochduytsch heete zy Kuweyssen ende daer naer worden zy in Latijn ghenaempt Triticum vaccinum aut bovinum/ van sommighen oock Braun fleischblumen