Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 17, bladzijde 205-206  Zie volgende pagina »

Van Bocxbaert.   Cap. xvii. 4

Tfatsoen

 

Bocxbaert heeft eenen ronden rechten knoopachtighen steel/ met lange ende smalle bladeren becleet/ den bladeren van Loock schier ghelijck. Op dopperste van den stelen wassen schoone ghevulde dobbele bloemen van coluere som persch met gout geele stipkens in dmiddel/ som geel. Die tsmorghens met der sonnen opganck open gaen ende huer tot der sonnen buyghen ende ontrent middach wederom toegaen ende sluyten. Ende als dese bloemen vergaen zoo wast in dat bolleken daer die bloeme uut voortghecomen es lanck saet dat boven hayrachtich es. Ende als dit saet rijp es/ zoo opent hem dat knoppeken ende wordt een ront wolachtich bolleken ghelijck aen Papencruyt/ dat met den winde wech stuyft. Die wortel es wit/ vinghers dick/ ende suet van smaecke. Dit heel cruyt met stelen en bladeren bloemen/ ende wortelen es vol wit saps ghelijck melck dat daer uut coemt alst ghequetst wordt.

Plaetse

Dit cruyt wast in sommighe beempden/ het wordt oock om die schoonheyt van sijnen bloemen in die hoeven gheplant.

 

Tijt

[206]   Dese bloemen bloeyen in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Barba hirci/ ende voor dat cruyt ghehouwen dat van den ouders in Griecx Tragoponon ende Come/ in Latijn Barbula hirci en Coma ghenaempt is. In Hoochduytsch heetet Bocksbart/ Gauchbroot. Hier te lande Bocxbaert ende Josephs bloemen. in Franchois Barbe de bouc.

Natuere

Dit cruyt is middelmatich vochtich ende werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Bocxbaert in water ghesoden ende ghedroncken versuet die pijne ende gheneest die steeckten ende Apostumatien van der zyden.

B   Die selve wortel es oock seer goet in die spyse ende tsallaet/ ghelijck die wortelen van Raponcelen ghebruyckt.