Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 18, bladzijde 206-207  Zie volgende pagina »

Van Flouweelbloemen.   Cap. xviii.

1  

Amaranthus caudatus - Kattenstaartamarant

 

Tfatsoen

Amaranthus caudatus - Kattenstaart-amarant

Zie alle foto's van Biopix

Amaranthus, Amaranthus purpureus, Flos amoris, Flouweelbloemen
  • 1644 Vlaams: Floeweelbloemen met wat bleecker oft verstorven roode aderen
  • 1616 Latijn: Amarantus maior floribus obsoleti coloris
  • 1554/1557: Amaranthus, Amaranthus purpureus, Blitum, Dausentschoon, Floramor, Flos amoris, Flouweelbloemen, Passe velours, Samatblumen

Overzicht Amaranthus caudatus op deze site

Alle foto's van Amaranthus caudatus op internet

Amaranthus caudatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus caudatus in Plantago PlantIndex

1   Flouweelbloemen hebben ronde stelen met veele syde tacxkens/ daer aen wassen langhe breede bladeren/ den bladeren van Nascaye wat ghelijck/ maer meerder tusschen den welcken lancx die stelen voortcomen schoone langhe saechte aren van coluere schoon purpur root ghelijck schoon cramosijn flouweel/ die niet lichtelijcken en verwelcken noch af en gaen/ maer lange tijt

[207]    in huer schoonheyt bewaert moghen worden/ sonderlinghe als zy in eenen lauwen hoven ghedroocht worden. In dese aren wast het saet dat cleyn ende heel swert is.

2   Desen bloemen wordt noch een ghelijck gheslacht ghevonden/ dat neghen oft thien voeten hooch wast/ ende dit is van fatsoene den anderen ghelijck/ maer sijn bladeren sijn veel meerder. Die steelen dicker herder ende gheribt. Die aren dicker grooter ende menichfuldigher/ maer niet zoo schoon root oft liefelijcken int aensien/ noch oock niet gheduerich/ maer volcken huer coluer verliesende/ ende in groenicheyt veranderende als zy af ghepluckt zijn.

Plaetse

Beyde dese gheslachten van bloemen en wassen hiewr te lande niet/ dan in die hoven daer zy ghesayet worden.

Tijt

Beyde dese gheslachten brenghen huer aren in Ooghstmaent/ ende in Herfstmaent wordt het saet rijp.

Naem

Dese schoone aren worden van Plinius Amaranthus gheheeten/ ende nu ter tijt van den sommighen Flos Amoris, ende Amaranthus purpureus. In Hoochduytsch Samatblumen Floramor en Dausent schoon. Hier te lande Flouweelbloemen. In Franchois Passevelours.

Natuere

Dese bloemen sijn cout en drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

Flouweelbloemen in wijn ghesoden ende ghedroncken stoppen den loop des buycx/ ende ghenesen dat root melizoen.

 

^Naar het begin van deze pagina