Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 37, bladzijde 238-239   Zie volgende pagina »

Van water Lisch.   Cap. xxxvii.

1  

Butomus umbellatus - Zwanenbloem

 

Tfatsoen

Butomus umbellatus - Zwanenbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

Sparganium, Sparganon, Iris sylvestris, Scirpus, water Lisch
  • 1644 Vlaams: Biese (Bloem-), Lisch (Water-)
  • 1616 Latijn: Gladiolus aquatilis [601]
  • 1554/1557: Iris sylvestris, Scirpus, Sparganium, Waterlisch, Xyphidion

 

[239]   Water Lisch heeft langhe smalle bladeren/ die smalder sijn dan die bladeren van geel Lisch/ ende tusschen dyen comen voort ronde effene rechte stelen/ sonder eenich ledt/ binnen voosachtich/ daer boven op wassen vele ronde knoppekens by een ghehoopt/ die schoone roode lijfvervwighe bloemkens worden in sesse ghesneden/ die wederom in ronde persche bollekens vergaen/ daer saet in voortcoemt dat seer cleyn is. Die wortel is wit dick knoopachtich met aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast meest in die grachten ende staende wateren/ het wordt oock somtijts aen die canten van den Rivieren gevonden.

Tijt

Het beghint sijn schoone bloemkens in Meye voort te bringhene ende bloeyet van daeren voort tot in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Spargamon ende Xiphidion. In Latijn Iris sylvestris. Van sommighen Scirpus. Hier te lande Lisch. In die Apoteke eest onbekent.

Natuere

Die smaecke van dit cruyt en van sijnder wortel bewijst dat het middelmatich van natueren is/ tot vercoelinghe treckende.

Cracht ende werckinghe

Die wortel van desen cruyde als Dioscorides scrijft/ is goet met wijn inghenomen tseghen fenijn van den serpenten.

 

^Naar het begin van deze pagina