Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 57, bladzijde 273  Zie volgende pagina »

Van Engelsche Marioleyne.   Cap. lvii.

1  
Origanum maru - Syrische marjolein

Tfatsoen

Origanum maru - Syrische marjolein

Marum, Engelsche Marioleyne
  • 1644 Vlaams: Orega (Enghelsche)
  • 1616 Latijn: (Origanum Anglicum)
  • 1554/1557: Mariolaine d'Angleterre, Marioleyne (Engelsche), Marum quibusdam, Origanum

[273]   Dit cruyt datmen hier te lande Engelsche Marioleyne heet/ es een neer cruyt der grover Mariolyene niet seer onghenlijck. Sijn bladeren sijn rondachtich bruyn gruen/ minder dan die bladeren van grove Marioleyne/ niet hayrachtich maer effen ende glat. Die bloemen sijn purpurachtich root ende wassen ghelijck aen die grove Marioleyne. Die wortel es houtachtich ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt en wast hier te lande niet dan in die hoven daert ghesayet ende gheplant wordt.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent.

Naem

1   Dese Marioleyne wordt nu ter tijt ghehouwen voor dat cruyt van Dioscorides in Griecx Maron In Latijn Marum gheheeten wordt/ ende es hier te lande Engelsche Marioleyne ghenaempt.

2   Van noch een andere Marum scrijft Galenus libro de Antidotis primo/ dat met sijnen goeden rueck/ die edele Marioleyne te boven gaet/ dat noch ter tijt onbekent es.

Natuere

Marum es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Marum es van natueren/ crachten ende werckinghe der watermunte als Dioscorides scrijft seer ghelijck/ ghestooten oft ghewreven eest seer goet gheleyt op die voorts etende sweeringhen/ ende dient seer wel tot alle coude ghebreken.

 

^Naar het begin van deze pagina