Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 65, bladzijde 288-289  Zie volgende pagina »

Van wilde Savie.   Cap. lxv.

1  

Salvia pratensis - Veldsalie

Tfatsoen

Salvia pratensis - Veldsalie

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Sphacelus, Sphacelus Theophrasti (Salvia agrestis, Ambrosiana), wilde Savie

  • 1644 Vlaams: Scharleye (Vierde)
  • 1616 Latijn: Orvala silvestris species quarta
  • 1554/1557: Geminalis, Horminum, Horminum sauvage, Horminum sylvestre

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

[288]   Die wilde Savie es der tamme Savien van ruecke ende fatsoene wat ghelijck/ zy heeft viercantighe bruyne stelen/ met dun hayrken becleet/ ende daer aen wassen bladeren den bladeren van grove Savie niet seer onghelijck/ maer wat breeder/ corter ende saechter. Die bloemen sijn die Savie bloemen niet seer ongelijk ende wassen lancx die stelen op/ alleen aen die een sijde van den selven hanghende/ ende als die vergaen zoo volcht dat saet dat ront ende bruyn es. Die wortel es faselachtich ende worpt iaerlijcx nieuwe scueten uut.

Plaetse

Dese wilde Savie wast hier te lande al om aen ende onder die haghen/ in die bosschen ende op die canten van den corenvelden.

Tijt

Zy bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten van Theophrastus de historia plantarum libro sexto capite secundo. In Griecx ende in Latijn Sphacelus/ nu ter tijt heetet in die Apoteke Salvia agrestis en Ambrosiana. In Hoochduytsch wild Salben. Hier te lande wilde Savie.

Natuere

Dese wilde Savie es werm ende drooch/ der Savien van natueren niet seer onghelijck.

 

 

Cracht ende werckinghe

[289]   A   Wilde Savie doet dat bloet sceyden dat binnen tlichaems gheronnen es/ ende gheneest datter ghequetst es/ ende es mits dyen seer goet den ghenen die ghevallen/ ghestooten/ ghesmeten oft verreckt sijn/ in water oft wijn ghesoden ende ghedroncken.

B   Wilde Savie oock in der selver manieren ghebruyckt/ doet die inwendighe apostumatien ende gheswillen sceyden ende iaeght die materie der selver met der urinen af.

^Naar het begin van deze pagina