Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 68, bladzijde 291-293  Zie volgende pagina »

Van Lavender.   Cap. lxviii.

 

Lavandula - Lavendel

1  
Lavandula latifolia - Breedbladige lavendel
2  

Zie alle foto's van Roussilon

Lavandula angustifolia - Echte lavendel

 

Tgheslacht

Lavender es tweederleye manneken ende wijfken. Dmanneken es met bladeren bloemen/ aren ende stelen breeder/ langher/ hoogher ende dicker ende van ruecke stercker/ dat wijfken es smalder corter/ neerder/ ende van ruecke liefelijcker.

Tfatsoen

Lavandula - Lavendel

Lavandula, Pseudonardus, Hirculus (Lavendula, Rosmarinum coronarium)

 

Lavandula latifolia - Breedbladige lavendel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lavandula mas, Spica, Spica nardi, Lavender (Lavender manneken)

  • 1644 Vlaams: Lavender (Groote), Lavender Manneken
  • 1616 Latijn: Lavandula
  • 1554/1557: Casia de Virgile, Hirculus, Lavande, Lavande masle, Lavandula, Lavandula mas, Lavender, Lavender manneken, Lavendula, Pseudonardus, Rosmarinum coronarium, Spica, Spica nardi

 

Lavandula angustifolia - Echte lavendel

  • Lavandula foemina, Lavendula, Lavender wijfken

Overzicht Lavandula angustifolia op deze site

Alle foto's van Lavandula angustifolia op internet

Lavandula angustifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula angustifolia in Plantago PlantIndex

[292]   Beyde dese gheslachten van Lavender hebben viercantige hole steelkens met ledekens ende knoopkens/ daer aen wassen aschvervwige langhe smalle vette bladeren/ breeder/ langher ende meerder dan die bladeren van Rosmarijn. Die bloemen sijn blauw ende wassen ghelijck een are veel by een aen dopperste van den stelen. Die wortelen sijn houtachtich met veel aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Lavender wast tot sommighe plaetsen van Italien/ Spaengien ende Vranckrijck op die gheberchten ende rouwe steenachtighe plaetsen daer die sonne veel schijnt/ hier te lande worddet in die hoven gheplant/ sonderlinghe dat wijfken dat in alle hoven ghemeyn es/ want dat manneken en wordt niet ghevonden dan by die Cruytliefhebbers.

Tijt

Lavenderen bloeyen in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Lavender wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Lavandula. In die Apoteke Lavendula/ Van sommighen in Griecx Pseudonardus/ van anderen Hirculus/ van den derden oock Rosmerinum coronarium.

1   Dat ierste gheslacht wordt geheeten Lavandula mas. In Hoochduytschlant Spica ende Spica nardi. Hier te lande Lavender ende nu Lavender manneken. In Franchois Lavande masle.

2   Dat ander gheslacht heet Lavendula ende Lavendula foemina. In Duytschlant Lafander. Hier te lande Lavender wijfken. In Franchois Lavande femelle.

Natuere

Lavenderen sijn werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

 

Cracht ende werckinghe

[293]   A   Lavender in wijn ghesoden ende gehdroncken/ lost die urine/ verweckt die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen ende iaecht die secondine ende doode vruchten af.

B   Die bloemen van Lavender alleen oft met Caneel/ Noten ende Naghelen/ ghenesen dat cloppen van der herten ende die geelsucht/ ende sijn seer goet tseghen die popelsie/ ende tseghen die pijne ende swijmelinghen in thooft/ zy stercken dat hooft ende die lamme leden.

C   Die Conserve van den bloemen met suycker ghemaeckt es oock tot den voorghescreven ghebreken seer goet/ tsmorghens een boon groot inghenomen.

D   Water van Lavender bloemen ghedistilleert gheneest die lamme leden als zy daermede ghestreken ende ghewasschen worden.

 

^Naar het begin van deze pagina