Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 69, bladzijde 293-294  Zie volgende pagina »

Van Stichas cruyt.   Cap. lxix.

1  

Lavandula stoechas - Kuiflavendel

Tfatsoen

Lavandula stoechas - Kuiflavendel

Zie alle foto's van Blaich

Stichas, Stoechas (Stichas Arabica, Stoechados Arabicum), Stichas cruyt
  • 1644 Vlaams: Stichas(cruydt)
  • 1616 Latijn: Stoechas
  • 1554/1557: Astochodos, Stichas, Stichas Arabica, Stoechados Arabicum, Stoechas

Overzicht Lavandula stoechas op deze site

Alle foto's van Lavandula stoechas op internet

Lavandula stoechas bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavandula stoechas in Plantago PlantIndex

Dit cruyt es een schoon seer wel ende liefelijck rieckende cruyt/ veel teere tacxkens hebbende daer aen wassen langhe smalle witachtige bladerkens minder/ teerder ende sueter rieckende dan die Lavender bladeren. Op dopperste van den stelen wassen schoone dicke aren/ voortbringhende vele in een ghedronghen cleyne blauwachtighe bloemkens. Ende dese aren vindt men al om in die Apoteken te coope onder den naam Stoecados Arabicum.

Daer es oock noch een ander cruyt datmen in die Apoteken Stichas citrina heet/ daer af in onsen iersten boeck in lix.Capittel ghescreven es.

Plaetse

Dit cruyt wast in die eylanden gheheeten Stoechades/ tseghen over Massilien gheleghen/

 

[294]    ende in Arabien. Hier te lande worddet van sommighen cruytliefhebbers ghesayet ende met groote neersticheyt bewaert.

Tijt

Stichas bloeyet met die Lavender in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Stichas en Stoechas. In die Apoteke Stichas Arabica ende Stoechados Arabicum. In Arabensch Astochodos/ ende anders gheen naemen en sijn ons noch ter tijt bekent.

Natuere

Stichas cruyt es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Stichas cruyt met sijnen bloemen/ oft die aren alleene ghesoden ende ghedroncken/ openen alle verstoptheyt van lever/ longhene/ moeder/ ende van alle inwendighe leden/ suyvert ende doet sceyden alle quade humuren ende vochticheden.

B   Stichas cruyt es oock seer goet tseghen die pijne ende weedom in thooft/ ende tot die gebreken van der borsten ende van die longene/ het doet oock den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt comen als voor ghebruyckt.

C   Stichas cruyt ende bloemen sijn oock seer goet in die medecijnen vermenght diemen tseghen fenijn ghebruyckt.

D   Die bloemen ende bladeren van Stichas dicwils gheroken stercken die herssenen/ memorie ende die inwendighe sinnen.

 

^Naar het begin van deze pagina