Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 71, bladzijde 296-297  Zie volgende pagina »

Van Venckel.   Cap. lxxi.

1  
Foeniculum vulgare - Venkel
2  

Heracleum sphondilium subsp. elegans - Bergberenklauw

Tgheslacht

Men vindt tweederleye Venckel/ waer af die eene doprechte Venckel es/ in Griecx Marathron gheheeten. Die andere die groote hoochwassende die Hippomarathron/ dat es Rosvenckel ghenaempt es.

Tfatsoen

Foeniculum vulgare - Venkel

Alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Foeniculum, Marathron, Malathron (Foeniculum), (oprechte) Venckel
  • 1644 Vlaams: Venckel
  • 1616 Latijn: Foeniculum
  • 1554/1557: Fenchel, Fenoil, Foeniculum, Foeniculus, Marathron, Venckel

Overzicht Foeniculum vulgare op deze site

Alle foto's van Foeniculum vulgare op internet

Foeniculum vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Foeniculum vulgare in Plantago PlantIndex

 

[297]   1   Die oprechte Venckel heeft ronde geknoopte stelen/ eens mans lengde hooch wassende/ met aenwassende vele sijde scuetkens/ die altsamen van buyten gruen ende van binnen hol met wat bol wit merchs ghevult sijn. Die bladeren sijn lanck teer ende seer ghesneden/ niet anders schier wesende dan vele vergaerde draeykens/ meerder saechter ende liefelijcker van ruecke dan die bladeren van Dille. Die bloemen wassen op die stelen met groote ronde croonen ende sijn bleeck geel/ ende als die vergaen zoo brenghen die croonen langachtich saet voort dat altijt twee tseghen een wast. Die wortel es wit lanck ende slecht.

Heracleum sphondylium subsp. elegans - Bergberenklauw

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foeniculum erraticum, Hippomarathron, Rosvenckel (wilde Venckel)
  • 1644 Vlaams: Venckel (Ros- oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Hippomarathron
  • 1554/1557: Fenoil de cheval, Fenoil grand, Fenoil sauvage, Foeniculum erraticum, Hippomarathron, Rosvenckel, Venckel (wilde)

Overzicht Heracleum sphondylium subsp. elegans op deze site

Alle foto's van Heracleum sphondylium subsp. elegans op internet

Heracleum sphondylium subsp. elegans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Heracleum sphondylium subsp. elegans in Plantago PlantIndex

2   Dat ander gheslacht dat Rosvenckel ghenaempt es/ heeft eenen ronden gheknoopten steel/ die somtijts eenen arm dick es/ ende sestien oft achtien voeten hooch wast/ als die hoochgheleerde Ruellius scrijft.

Plaetse

Venckel wast hier te lande in die hoven.

Tijt

Venckel bloeyet in Braeckmaent ende Hoymaent/ ende in Ooghstmaent es huer saet rijp.

Naem

1   Dat ierste gheslacht wordt gheheeten in Griecx Marathron/ van Actuarius oock Malathron. In Latijn ende in die Apoteke Foeniculum. In Hoochduytsch Fenchel. In Neerduytsch Venckel. In Franchois Fenoil.

2   Dat ander groot gheslacht heet in Griecx Hippomarathron. In Latijn Foeniculum erraticum/ dat es in Duytsch Rosvenckel/ ende wilde Venckel.

Natuere

Venckel es warm in den derden graedt ende drooghe in den iersten.

Cracht en werckinghe

A   Die gruene bladeren van Venckel ghegheten oft tsaet daer af met ptisane ghedroncken doet die borsten vol melcks comen ende veel sochs crijghen.

B   Die soppen van Venckel ghesoden ende ghedroncken versueten die pijne der nieren/ doen die urine lossen ende den steen rijsen/ ende verwecken die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen. Tselve doen oock die wortelen/ die niet alleen tot den voorghescreven ghebreken maer oock goet sijn tseghen dat waterladen in wijn ghesoden ende ghedroncken.

C   Die bladeren ende tsaet van Venckel sijn oock seer goet met wijn ghedroncken tseghen die beet van den scorpioenen ende andere fenijnnighe ghedierten.

D   Venckel oft huer saet met water ghedroncken es seer goet tseghen die cranckheyt van der maghe ende walghinghe den ghenen die de cortse hebben.

E   Tcruyt/tsaet ende wortelen/ van Venckel sijn seer goet der longhene/ lever ende nieren/ want zy openen alle verstoptheyt der selver leden/ ende stercken die selve.

F   Die wortelen van Venckel met huenich vermenght sijn seer goet gheleyt op die beten van den dullen verwoeden honden.

G   Die bladeren met azijn vermenght sijn goet geleyt op dwilt vier ende alle heete gheswillen. Die selve bladeren met was vermenght sijn goet op die blauw gheslaghen plecken gheleyt.

H   Venckel oock in wijn ghesoden/ oft met olie ghewreven/ es seer goet om die ghebreken der schamelijcker leden daer mede te strijckene oft te stovene.

I   Tsap van Fenckel doodet die wormen der ooren daer in ghedruypt. Tselve sap in die sonne ghedroocht es seer goet met die collyrien vermenght tot verclaringhe der ooghen dienende.

 

^Naar het begin van deze pagina