Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 74, bladzijde 301-302  Zie volgende pagina »

Van Ameos.   Cap. lxxiiii.

1  

Ammi majus - Groot akkerscherm

 

Tfatsoen

Ammi majus - Groot akkerscherm

Zie alle foto's van CalPhotos

Ammi, Cuminum Aethiopicum, Cuminum regium, Cuminum Alexandrinum (Ameos), Ameos

   Noot: Dodoens heeft zich hier vergist: Cuminum Aethiopicum, Cuminum regiumen Cuminum Alexandrinum zijn namen voor Cuminum cyminum = Komijn, zie Cruijdeboeck deel 2 , hoofdstuk 76, nr. 1

  • 1644 Vlaams: Ammi (Ghemeyn oft Groot)
  • 1616 Latijn: Ammi vulgare
  • 1554/1557: Ameos, Ammi commune, Ammi (grand)

Overzicht Ammi majus op deze site

Alle foto's van Ammi majus op internet

Ammi majus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ammi majus in Plantago PlantIndex

[301]   1   Ameos heeft eenen ronden gruenen steel/ met vele syde tacxkens ende scuetkens/ daer aen wassen groote langhe bladeren/ in veel andere langhe smalle rontsomme ghekerfde bladerkens verdeylt. Op die soppen van den stelen wassen die witte ghesternte bloemkens in groote ronde croonen/ die cleyn sadeken voortbringhen dat scerpachtich ende bitterachtich es. Die wortel es wit met vele veeselinghen.

2   Dat ander cleyn cruydeken dat sommighe cruytliefhebbers cleyn Ameos heeten sal int Capittel van Sison hier naer bescreven worden.

Plaetse

Dit cruyt en wast hier te lande niet van selfs/ maer wordt in der cruytliefhebbers hoven ghesayet/ ende daert eens ghesaeyet es daer comet lichtelijcken allen iaren van sijn gheresen saet voort.

Tijt

Het bloeyet in Ooghstmaent op tselve iaer dat ghesayet es.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx ende in Latijn Ammi/ ende wordt van sommighen ghenaempt Cuminum AEthiopicum, Cuminum regium/ ende als Ruellius seyt Cuminum Alexandrinum. In die Apoteke heetet Ameos/ ende met dyen naem eest hier te lande bekent.

Natuere

Tsaet van Ameos es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

 

Cracht ende werckinghe

[302]   A   Tsaet van Ameos es seer goet tot dat crimpsel/ weedom ende pijne des buycx/ ende tseghen die droppelpisse ende coupisse met wijn inghenomen.

B   Tsaet van Ameos doet oock den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt comen/ ende met herst ende tbinnenste van den rosijnen vermenght/ ende op gloeyende colen gheleyt/ suyveret ende reynighet die moedere/ als den roock daer af comende van onder ontfanghen wordt.

C   Tsaet van Ameos es oock goet met wijn ghedroncken tseghen die beet van alle fenijnnighe ghedierten/ ende met Spaenschen vliegen Cantharides in Griecx gheheeten inghenomen beneempt dat letsel der selver/ ende maeckt dat zy niet soo scadelijck ende hinderlijck en sijn ghelijck oft zy alleen inghenomen waren.

D   Ameos saet ghestooten ende met huenich vermenght sceydt dat gheronnen bloet ende doet die blauw gheslagen oft ghevallen plecken vergaen/ daer op ghelijck een plaester gheleyt.

Hindernisse

Tsaet van Ameos te veel ghebruyckt doet den mensche bleeck ende dootvervwich van aensichte worden.

 

^Naar het begin van deze pagina