Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 7-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 75, bladzijde 302-303  Zie volgende pagina »

Van witte Comijn.   Cap. lxv.

1  

Carum carvi - Karwij

Tfatsoen

Carum carvi - Karwij

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Caros, Careum, Carum (Carvi), witte Comijn
  • 1644 Vlaams: Carwi, Comijn (Witte)
  • 1616 Latijn: Carum
  • 1554/1557: Careum, Caros, Carotes, Carum, Carvi, Comijn (witte), Kummel (weisz)

Witte Comijn heeft eenen hollen cantighen steel met vele ledekens ende knoopkens/ daer aen wassen bladeren/ den bladeren van geelen wortelen oft Peen seer gelijck. Die bloemen sijn wit ende wassen met croonen/ ende leveren cleyn saet dat scerp op die tonge es. Die wortel es dickachtich lanck ende

 

[303]   gheel/ van smaecke den Peen dat es den gheelen wortelen niet seer onghelijck.

Plaetse

Dese Comijn wast als Dioscorides scrijft in Caria/ nu ter tijt worddet in Duytschlant op sommighe dorre beempden ghevonden. Hier te lande worddet in die hoven ghesayet.

Tijt

Witte Comijn bloeyet in Meye een iaer naer dat hy ghesayet es/ ende levert sijn saet in Braeckmaent ende Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Caros. In Latijn Careum oft Carum. In die Apoteke Carvi/ ende heeft dyen naem naer tlandt van Carien daert overvloedich wast. In Duytschlant heetet Weisz kimmel. Hier te lande Witte comijn. In Franchois Carvi ou Carotes.

Natuere

Tsaet van witten Comijn es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht en werckinghe

A   Tsaet van witten Comijn es der maghen ende den monde seer goet ende bequaem. het doet die spijse verteeren/ ende dat water ende urine rijsen/ ende het verdrijft a